Przejdź do treści
3W podpisanie listu intencyjnego z IRT

Idea 3W i Instytut Rozwoju Terytorialnego budują sieć współpracy pomiędzy samorządami terytorialnymi

Strzałka

Instytut Rozwoju Terytorialnego dołącza do ekosystemu idei 3W. 22 kwietnia br., w Światowym Dniu Ziemi, przedstawiciele obu organizacji podpisali we Wrocławiu list intencyjny. Celem porozumienia jest współpraca w realizacji zadań z zakresu polityki rozwoju oraz planowania przestrzennego zgodnych z ideą 3W. 

Instytut Rozwoju Terytorialnego (IRT), jako samorządowa jednostka organizacyjna Województwa Dolnośląskiego jest ważnym ośrodkiem, który integruje programowanie rozwoju z planowaniem przestrzennym i strategicznym województwa dolnośląskiego. Instytut gromadzi i przetwarza informacje o regionie oraz jego otoczeniu, monitoruje procesy i zmiany społeczne, gospodarcze, środowiskowe, przestrzenne, a także przewiduje i prognozuje procesy rozwojowe. Dotychczasowe zaangażowanie IRT w działania, które związane są z klimatem i transformacją energetyczną, zaowocowało prowadzeniem kampanii edukacyjnych, opracowaniem raportów, strategii i planów działań. Zrealizowane projekty, jak i prowadzone działania, w tym m.in.: „Strategia Energetyczna Dolnego Śląska – kierunki wsparcia sektora energetycznego”, „Plan działań w zakresie neutralności klimatycznej w województwie dolnośląskim” czy „Czyste Zasady” promują zrównoważone podejście do przestrzeni, społeczeństwa, gospodarki i środowiska.

Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy IRT a Ideą 3W jest ważnym krokiem w budowaniu sieci współpracy pomiędzy samorządami terytorialnymi i otwiera także dla Instytutu Rozwoju Terytorialnego nowe możliwości angażowania się w promowanie zagadnień, które związane są z zasobami 3W oraz odnawialnymi źródłami energii. Współpraca umożliwi inicjowanie działań w JST, organizacjach i instytucjach, które promują zrównoważony rozwój i które zainteresowane są rozwijaniem i wdrażaniem projektów z obszaru zrównoważonego rozwoju.

Współpracując z Instytutem Rozwoju Terytorialnego dążymy do stworzenia platformy, która umożliwia lokalnym liderom wymianę doświadczeń i wspólne formułowanie strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju regionów. Wierzymy, że poprzez synergiczną współpracę z Instytutem, który jest cennym źródłem wiedzy i doświadczeń w zakresie polityki rozwoju, możemy wspierać samorządy w kreowaniu lepszych warunków życia dla mieszkańców i efektywnym zarządzaniu regionem. Naszym celem jest budowanie ekosystemu, w którym każdy uczestnik angażuje się i przyczynia do realizacji innowacyjnych projektów, które są odpowiedzią na aktualne i przyszłe wyzwania rozwojowe – powiedziała Agata Sobolewska, ekspert ds. budowania relacji i partnerstw w Idea 3W, Banku Gospodarstwa Krajowego.

W kształtowaniu zrównoważonego rozwoju w jednostkach samorządu terytorialnego coraz większą rolę zaczyna odgrywać aspekt środowiskowy. Dostrzega się już negatywne skutki postępującej urbanizacji i jej niekorzystnego wpływu na środowisko. Dyskusja na temat zarządzania zrównoważonym rozwojem w samorządzie terytorialnym ewoluuje, co pokazuje, że polskie miasta i wsie są gotowe na zmianę.

Nieustannie patrzymy w kierunku wyzwań klimatycznych, polityki wodnej, dostępności transportu i usług publicznych, zagospodarowania przestrzennego i zachowania różnorodności biologicznej. Platforma 3W, która jest integralną częścią idei 3W, stanowi doskonałe miejsce do transferu wiedzy i doświadczeń pomiędzy ekspertami z różnych dziedzin. Otwarta wymiana informacji pozwoli nam skuteczniej reagować na zmieniające się trendy w polityce regionalnej i dostarczać innowacyjnych rozwiązań oraz inspiracji dla innych regionów – powiedział Dyrektor IRT Maciej Zathey.

Dzięki Idei 3W samorządy mogą skutecznie poprawiać jakość życia mieszkańców, standardy infrastruktury, a także rozwijać potencjał gospodarczy w sposób zrównoważony, mając na uwadze szczególną troskę o środowisko. 

Artykuł z kategorii:

woda wodór

Załączniki

3W podpisanie listu intencyjnego z IRT

3W podpisanie listu intencyjnego z IRT

JPEG 0.22 MB Pobierz Pobierz
3W IRT podpisanie listu

3W IRT podpisanie listu

JPEG 0.14 MB Pobierz Pobierz