Regulamin platformy społecznościowej 3W

1. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego www.idea3w.org. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Właścicielem Platformy jest Bank Gospodarstwa Krajowego, z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa.
 3. Celem Platformy jest stworzenie globalnej platformy integracji i wsparcia polskich przedsiębiorców, naukowców oraz przedstawicieli jednostek administracji publicznej w zakresie synergicznego wykorzystania wody, wodoru i technologii węglowych. Przyspieszenie tempa wymiany myśli technologicznej, kojarzenia partnerów i identyfikacji wartościowych projektów poprzez wzmocnienia skali i siły interakcji pomiędzy członkami społeczności 3W.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką prywatności.
2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia, pisane wielką literą, mają znaczenie nadane poniżej, chyba że z treści Regulaminu wyraźnie wynika inne znaczenie:

1) BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego;

2) Konto – profil Użytkownika na Platformie, identyfikowany za pomocą adresu e-mail, umożliwiający dokonywania określonych działań na Platformie;

3) Platforma – prowadzony przez BGK serwis internetowy, dostępny w domenie internetowej www.idea3w.org;

4) Regulamin – regulamin platformy społecznościowej 3W;

5) Usługa lub Usługi – łączna nazwa dla usług dostępnych na Platformie, świadczonych drogą elektroniczną przez BGK;

6) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przez BGK w ramach Platformy.

3. Usługi dostępne na Platformie
 1. Na Platformie dostępne są Usługi:

  1) wyświetlanie informacyjno-edukacyjnej zawartości Platformy,

  2) założenie i prowadzenie Konta,

  3) newsletter,

  4) udostępnianie bazy danych kontaktowych ułatwiających kojarzenie partnerów działających w obszarze rozwoju technologii wody, wodoru i węgla,

  5) prowadzenie kalendarza wydarzeń branżowych.

 2. Usługi świadczone na Platformie są nieodpłatne.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Platformy (wejścia na stronę internetową www.idea3w.org) i poszczególnych Usług.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu, w zależności od rodzaju danej Usługi, z chwilą:

  1) opuszczenia przez Użytkownika Platformy,

  2) rezygnacji przez Użytkownika z danej Usługi,

  3) dezaktywacji przez BGK danej Usługi.

 5. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez BGK na Portalu ma charakter bezterminowy. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać z BGK umowę o świadczenie usług w ramach Portalu, wypowiadając ją.
 6. Użytkownik, który chce wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną udostępnionych na Platformie, przesyłając wiadomość e-mail na adres …. BGK może zweryfikować prawdziwość oświadczenia poprzez wysłanie na adres e-mail przypisany do Użytkownika prośby o potwierdzenie. W takim przypadku umowa o świadczenie usług w ramach Platformy ulega rozwiązaniu w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu.
 7. Platforma wraz z udostępnionymi w niej Usługami świadczonymi drogą elektroniczną dostępna jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Funkcjonowanie Platformy wymaga cyklicznego monitoringu technicznego i aktualizacji, co może powodować czasowe przerwy w jej działaniu.
 8. W celu prawidłowego korzystania z Platformy i dostępnych Usług niezbędne są:

1) dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego,

2) system operacyjny, którego popularność przekracza 5% zgodnie z Statcounter,

3) dostęp do Internetu,

4) przeglądarka internetowa, której popularność przekracza 5% zgodnie z Statcounter,

5) rozdzielczości ekranu, którego popularność przekracza 5% zgodnie z Statcounter,

6) włączona obsługa niezbędnych plików cookies.

4. Konto
 1. Korzystanie z części Usług dostępnych na Platformie nie wymaga założenia Konta, ale niektóre jej funkcjonalności dostępne są wyłącznie dla posiadaczy Konta.
 2. Założenie Konta jest bezpłatne i dobrowolne, jednak niezbędne do umieszczania i publikacji materiałów i treści widocznych dla innych Użytkowników, zapisywania ulubionych treści, komunikacji z innymi Użytkownikami.
 3. Użytkownik może założyć Konto po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego. W ramach rejestracji Użytkownik podaje imię, nazwisko i adres e-mail oraz wpisuje hasło. Podanie dodatkowych danych przewidzianych w formularzu ułatwi poruszanie się po platformie i korzystanie z niej.
 4. Rejestracja wymaga zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 5. Hasło powinno zawierać min. 10 znaków uwzględniając małe i wielkie litery, cyfry i znaki specjalne. Hasło powinno być poufne i cyklicznie  zmieniane przez Użytkownika.
 6. Po zalogowaniu na utworzonym Koncie, Użytkownik może korzystać z wszystkich funkcji Usług Platformy przypisanych dla posiadaczy Konta.
 7. Użytkownik może usunąć Konto przesyłając żądanie usunięcia Konta w sposób określony w pkt. 3.6 Regulaminu.
 8. Zamknięcie Konta wiąże się z usunięciem z Platformy informacji identyfikujących Użytkownika.
5. Newsletter
 1. Za pośrednictwem Platformy Użytkownik może się zapisać do newslettera, aby otrzymywać na swój adres e-mail informacje o najnowszych osiągnięciach partnerów 3W oraz rozwoju technologii w zakresie wody, wodoru i węgla.
 2. Zapis do newslettera wymaga posiadania aktywnego adresu e-mail i jego podania, w formularzu zapisu do newslettera oraz potwierdzenia zapisu. Potwierdzenie zapisu spowoduje skierowanie do Użytkownika na wskazany przez niego adres e-mail wiadomości e-mail z prośbą o potwierdzenie zapisu lub usunięcie wiadomości e-mail w sytuacji, gdy wywołane zapytanie zostało wysłane omyłkowo. Korespondencja skierowana do Użytkownika zawiera aktywny link, po naciśnięciu którego Użytkownik potwierdza zapis. Potwierdzenie zapisu powoduje dodanie Użytkownika do bazy danych listy subskrybentów newslettera.
 3. Z otrzymywania newslettera w każdej chwili Użytkownik może zrezygnować, klikając w służący do tego link zawarty w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera, co spowoduje zaprzestanie świadczenia usługi newslettera.
6. Własność intelektualna
 1. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na Platformie stanowią przedmiot praw BGK lub Użytkowników. Wskazane elementy mogą stanowić przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Platformy materiałów wymaga każdorazowo zgody uprawnionego i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać praw BGK lub Użytkowników. BGK nie ponosi odpowiedzialności za materiały umieszczane na Platformie przez Użytkowników.
 2. Użytkownik jest właścicielem treści, opinii i danych osobowych udostępnionych na Platformie.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zamieszczone przez niego treści, w tym zdjęcia, inne materiały stanowiące utwory lub przedmiot innych praw wyłącznych Użytkownika mogą być wykorzystywane przez BGK w celu wykonania zawartej z BGK umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez czas nieoznaczony na podstawie niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie takich materiałów przez BGK uprawniającej do:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania materiałów – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy materiałów, w tym techniką  reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których materiały utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania materiałów w sposób inny niż określony w pkt. 2 powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

7. Zmiany Regulaminu
 1. BGK może modyfikować Regulamin z ważnych powodów, takich jak zmiany prawne, technologiczne lub biznesowe oraz w związku z uruchomieniem nowej usługi świadczonej na Platformie.
 2. Informacje o zmianach Regulaminu zostaną ogłoszone na Platformie – w sposób widoczny dla wszystkich Użytkowników, natomiast zarejestrowani Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach poprzez wiadomość e-mail.
 3. Użytkownik może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego Regulaminu i rozwiązać umowę zgodnie z pkt. 3.4 i 3.6 Regulaminu.
 4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin w brzmieniu obowiązującym w chwili zawarcia Umowy.
8. Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych drogą elektroniczną udostępnionych na Platformie, w tym nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu jego infrastruktury technicznej, można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 3w@bgk.pl.
 2. Reklamacja powinna określać imię i nazwisko Użytkownika oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.
 3. BGK zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. BGK udzieli odpowiedzi na reklamację w takiej formie, w jakiej Użytkownik złożył reklamację, chyba że Użytkownik zażąda innej dostępnej formy.
9. Poufność
 1. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności danych dostępnych jedynie innym Użytkownikom Platformy.
 2. Użytkownik nie może rozpowszechniać danych kontaktowych, ani treści publikowanych przez innych Użytkowników bez ich wyraźnej zgody.
10. Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest BGK.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych  osobowych, w tym także realizacji praw podmiotów danych, poprzez adres e-mail: iod@bgk.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celach niezbędnych do prowadzenie Platformy, zgodnie z Rozporządzeniem  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Dane osobowe Użytkowników gromadzone są przy skorzystaniu z usługi Konta i newslettera.
 5. Podstawami przetwarzania danych osobowych Użytkowników są:

  1) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu realizacji umowy o świadczenie drogą elektroniczną usług opisanych w Regulaminie;

  2) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na BGK jako dostarczającym Platformę Użytkownikom;

  3) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, polegających na ustalaniu i dochodzeniu ewentualnych roszczeń związanych z korzystaniem z Platformy.

 6. Podanie danych jest niezbędne do korzystania z niektórych funkcjonalności Platformy. Niepodanie danych uniemożliwia założenie Konta oraz subskrypcję newslettera. Dostęp do materiałów informacyjnych i edukacyjnych nie wymaga podawania danych osobowych.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji usług opisanych w Regulaminie, a po tym czasie przez okres przedawniania ewentualnych roszczeń związanych z korzystaniem z Platformy.
 8. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnianie podmiotom upoważnionym do ich przetwarzania, na podstawie przepisów prawa w zakresie i celu wymaganym przez te podmioty i przepisy prawa, w tym: organom ścigania, czy organom administracji publicznej, a także podmiotom wspierających BGK w zakresie usług IT, w szczególności przy prowadzeniu Platformy. Dane osobowe zarejestrowanych Użytkowników w zakresie przez nich określonym, będą dostępne innych Użytkownikom.
 9. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do złożenia sprzeciwu, zwłaszcza wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także prawo do odwołania w każdym momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, bez wpływy na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przez wycofaniem zgody.
 10. Platforma wykorzystuje technologię plików cookies.
 11. Szczegóły związane ze zastosowaniem plików cookies opisane są w Polityce prywatności.
11. Postanowienia końcowe
 1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego albo niewykonalnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu.
 2. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz wskazanych w nim Usług jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
 3. Regulamin obowiązuje od 1 listopada 2023 r.