Świat 3W

Poznaj firmy i organizacje, które tworzą innowacyjne rozwiązania w obszarze wody, wodoru i węgla.

Kliknij w nazwę, by dowiedzieć się więcej!

Filtruj:
Woda
Wodór
Węgiel
Wejdź w 3W

Ścieki Polskie sp. z o. o. to poznańska firma naukowo-technologiczna, która zajmuje się prowadzeniem badań nad obiegiem nieczystości płynnych oraz działalnością firm asenizacyjnych. Podczas badań zebrano szereg wniosków, które pozwoliły firmie, jako pierwszej w Polsce, wprowadzić w pełni zinformatyzowany obieg informacji o ściekach dowożonych z terenów nieskanalizowanych. Od 1 lutego 2022 r. swoją działalność rozpoczął Instytut Edukacji Środowiskowej, który wspiera edukacyjnie i doradczo samorządy i przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne.

Nanoseen to start-up, który zajmuje się nowoczesnymi technologiami węglowymi. Jako pierwsi na świecie stworzyli nanomembrany, które oczyszczają i odsalają wodę. Proces odbywa się bez udziału energii, co dodatkowo niweluje zużycie dwutlenku węgla. Opracowywane nanoprodukty są przyjazne środowisku i mogą rozwiązać problem braku dostępu do wody pitnej na świecie.  

WTT opracowuje innowacyjne rozwiązania dotyczące gospodarki odpadami i energetyki. Autorska technologia ZEWE umożliwia całkowitą eliminację odpadów z równoczesnym pozyskaniem wodoru o wysokiej czystości. Odzyskany pierwiastek może być wykorzystany w innych gałęziach gospodarki m.in. przy produkcji zeroemisyjnego paliwa. 

Smart Nanotechnologies zajmuje się nanotechnologią i produkcją wyrobów chemicznych o specjalistycznym przeznaczeniu. Prowadzi prace badawcze nad stworzeniem nanomateriałów, które rozwiążą problemy w wielu obszarach funkcjonowania. Firma obecnie opracowuje produkty do walki z antybiotykoodpornymi drobnoustrojami m.in. z wykorzystaniem nanocząstek srebra. Spółka produkuje także różnego rodzaju nanoproszki, nanokoloidy oraz nanokompozyty węglowe.

Food4Future Technologies to start-up, który zajmuje się nowoczesną produkcją żywności w systemach o zamkniętym obiegu wody. Opracowane nowe techniki upraw w postaci m.in. farm akwaponicznych zapewniają zrównoważoną produkcję żywności bez stosowania pestycydów i antybiotyków, przy znacznej redukcji wody.  

Toyota to największy na świecie producent aut z niskoemisyjnym napędem hybrydowym, który angażuje się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. W 2015 roku Toyota ogłosiła strategię Toyota Environmental Challenge 2050, która odnosi się do kluczowych globalnych problemów związanych z ochroną środowiska i klimatu. Nisko- i bezemisyjna motoryzacja jest jednym z głównych środków do tego celu. Toyota jest jednym z pierwszych producentów seryjnych samochodów na wodór i traktuje technologie wodorowe jako niezbędny element dekarbonizacji gospodarki.

Torpol Oil&Gas to spółka należąca do przedsiębiorstwa Torpol SA. Poprzez realizacje projektów strategicznych zdobyła wieloletnie doświadczenie w Polsce jak i za granicą. Torpol Oil&Gas posiada szereg kompetencji w zakresie budowy instalacji m.in. wodorowych. Spółka podjęła się wyzwania transformacji energetycznej oraz chętnie włącza się w rozwój technologii wodorowych.

Panamint to spółka rozwijająca technologie węglowe m.in. grafen, grafit czy nanorurki węglowe.  Specjalizuje się w tworzeniu rozwiązań do produkcji tuszy przewodzących i czujników badających skażenie wody i powietrza. Panamint jako spółka technologiczna pracuje nad produktami elektronicznymi wytworzonymi przy wykorzystaniu technik elektroniki drukowanej, w tym m.in. drukowanymi sensorami, nieemisyjnymi i segmentowymi wyświetlaczami oraz elektroniką hybrydową. 

Nanonet to fundacja kształtująca polskie środowisko nanotechnologiczne. Integruje wszystkich zajmujących się i zainteresowanych nanotechnologią: środowiska naukowe, akademickie i przemysłowe oraz propaguje wiedzę o nanotechnologii w społeczeństwie. Głównym celem fundacji jest poprawa jakości życia społeczeństwa poprzez popularyzację nauki oraz poprawa jakości pracy i przedsiębiorczości. Nanonet jest inicjatorem konsorcjum Śląski Klaster Nano, zrzeszającego lokalne i regionalne podmioty na rzecz promocji i rozwoju nanotechnologii na Śląsku.

AQT Water to spółka, która specjalizuje się w dziedzinie zdecentralizowanych technologii oczyszczania ścieków dla domów jednorodzinnych, budynków użyteczności publicznej i przemysłowych. AQT Water dostarcza rozwiązania technologiczne i produkty z zakresu oczyszczania ścieków, wód powierzchniowych i wtórnego wykorzystania wód opadowych. Dla AQT Water ochrona środowiska i upowszechnianie wiedzy na ten temat są ważnym celem działalności.

Stowarzyszenie Instytut Edukacji Środowiskowej skupia swoją działalność na ochronie środowiska, a zwłaszcza wód. Głównym celem działań stowarzyszenia jest upowszechnianie wiedzy środowiskowej  w ramach czego stowarzyszenie realizuje zadania edukacyjne: organizuje spotkania, szkolenia, akcje i projekty edukacyjne oraz opracowuje publikacje. Stowarzyszenie Instytut Edukacji Środowiskowej oferuje wsparcie prawne (konsultacje, audyt, doradztwo prawne) oraz wsparcie badawcze (prowadzenie badań, przygotowywanie analiz i raportów) dla samorządów i przedsiębiorstw, które działają w obszarze nieczystości ciekłych.

W2H2 to spółka, która pracuje nad innowacyjną metodą wyodrębniania wodoru z gazu pirolitycznego. Firma rozwija technologie związane z pirolizą odpadów przemysłowych lub komunalnych – piroliza to proces degradacji, który zachodzi pod wpływem wysokiej temperatury, bez tlenu i innych celowo dodanych reagentów. Oprócz tego W2H2 pracuje nad redukowaniem i oczyszczaniem gazu pirolitycznego z ciężkich węglowodanów i cząstek węgla.

Polska Grupa Wodorowa sp. z o.o.(PGH2) to spółka, której celem jest prowadzenie działalności wspomagającej rozwój przedsiębiorczości związanej z branżą wodorową i ochronę środowiska naturalnego. W zakresie realizacji w obszarze technologicznym PGH2 ma podpisane strategiczne partnerstwo na rzecz wdrożeń instalacji do produkcji zielonego prądu i ciepła, a docelowo wodoru z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN oraz firmą ZISCO S.A. PGH2 jest inicjatorem i współtwórcą koncepcji dwóch Klastrów Energii w powiecie gnieźnieńskim i wrzesińskim gdzie jednym z kluczowych elementów jest promocja i wdrożenia technologii wodorowych. Spółka ściśle współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy to instytucja, która pełni służbę meteorologiczną i hydrologiczną w Polsce. IMGW prowadzi systematyczne pomiary i obserwacje hydrologiczne oraz meteorologiczne. Zbiera, przechowuje, przetwarza i udostępnia krajowe i zagraniczne materiały pomiarowe i obserwacyjne. Prognozuje jakość zasobów wodnych i zanieczyszczenia atmosfery. IMGW uczestniczy w działalności Światowej Organizacji Meteorologicznej (w skrócie WMO) i innych agend Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz prowadzi współpracę z innymi organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prowadzi też działalność badawczą.

MPWiK Wodociągi Leszczyńskie produkuje i dostarcza wodę dla ludności i innych odbiorców. Odprowadza i oczyszcza ścieki, prowadzi działalność eksploatacyjną, konserwacyjną oraz remontową urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Prowadzi także działalność inwestycyjną i rozwojową. Dostarczając zdrową wodę spełnia oczekiwania społeczeństwa, a świadcząc usługi na najwyższym poziomie współtworzy przyjazne środowisko. MPWiK Wodociągi Leszczyńskie realizuje zadania, takie jak: badania laboratoryjne wody, ścieków i osadów ściekowych: analizy fizyko-chemiczne, badania bakteriologiczne, badania parazytologiczne, budowa sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej, czyszczenie przyłączy i sieci kanalizacyjnych oraz wpustów deszczowych, edukacja ekologiczna i ochrona zasobów wodnych, inwestycje w energetykę odnawialną.

AVL to spółka, która zajmuje się przede wszystkim projektowaniem alternatywnych układów napędowych, systemów związanych z E-mobility. Spółka projektuje także komputery, które służą m.in. do kontroli i sterowania pracą przetwornic napięcia używanymi w pojazdach o napędzie wodorowym.

NDI Energy to spółka, która operuje w obszarze budownictwa infrastrukturalnego. NDI Energy realizuje m.in. sieci gazowe wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia, wodociągi i sieci kanalizacyjne z kompleksową zabudową infrastruktury towarzyszącej. 

COMPREMUM S.A. wraz ze spółkami zależnymi tworzącymi Grupę COMPREMUM, prowadzi działalność operacyjną w czterech segmentach: budownictwo kubaturowe i infrastrukturalne, elektroenergetyka / odnawialne źródła energii (OZE), przemysł kolejowy, stolarka otworowa. Spółka skupia się na zrównoważonym rozwoju, dąży do racjonalnego wykorzystania posiadanych zasobów. Jej celem jest bycie czołowym, ekologicznym deweloperem, konstruktorem, właścicielem i operatorem zrównoważonej infrastruktury, inspirującym ludzi do osiągania zrównoważonej i pomyślnej przyszłości dla wszystkich interesariuszy. Grupa COMPREMUM angażuje się w projekty biznesowe związane z czystą i zieloną energią. Przygotowuje projekt R&D, w którym nadrzędnym celem jest tworzenie rozwiązań hybrydowych, również z udziałem zielonego wodoru ze źródeł odnawialnych, jako poszukanie optymalnych rozwiązań dla polskiego miksu energetycznego. Ponadto rozwija, buduje i obsługuje zrównoważone projekty energetyczne oparte o generowanie prądu ze źródeł odnawialnych (farmy fotowoltaiczne i wiatrowe), wspierane przez systemy magazynowania energii, których jest producentem (Faradise S.A.). Rozwija także segment kolejowy (zwłaszcza w sektorze taborowym), który obecnie stanowi najbardziej ekologiczną formę transportu zbiorowego i towarowego.

EcoEnergyH2 sp. z o. o. jako polska spółka z siedzibą w Świnoujściu prowadzi działalność zmierzającą do stworzenia w jednym miejscu Kompleksu energetyki wodorowej EcoEnergyH2 w ramach inwestycji celowej – projektu biznesowego ukierunkowanego na  opracowanie i wdrożenie w życie łańcucha technologicznego produkcji wodoru na bazie wody morskiej [odwrócona osmoza plus elektroliza] lub gazu ziemnego [w procesie pirolizy do wodoru i grafitu], następnie jego naziemnego i podziemnego magazynowania oraz dystrybucji wraz z bunkrowaniem i dostawą paliwa wodorowego, a także projektowania statków i sieci kompetencji produkcyjnych jako konsolidacja synergii obszarów technologicznych energetyki wodorowej.

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości powstała, żeby wzmacniać kompetencje i konkurencyjność przedsiębiorstw, które prowadzą działalność na terenie Polski poprzez wspieranie ich transformacji w kierunku przemysłu przyszłości. Jednym z głównych celów inicjatywy jest również wzmacnianie kompetencji kadr dla przemysłu przyszłości oraz działanie na rzecz wzmacniania ekosystemu biznesowego, który tworzą polskie przedsiębiorstwa produkcyjne.

Instytut Technologii Bezpieczeństwa Moratex to podmiot, który rozwija technologie kompozytowe oparte o źródła węglowe oraz oparte o ecodesign i redesign. Instytut ma w planach zaprojektowanie i wykonanie nowych rozwiązań w zakresie kompozytów technicznych oraz specjalistycznych, rozwiązań powstałych z surowców z recyklingu w oparciu o redesign i ecodesign.

Biocent jest producentem zaawansowanych urządzeń inżynierii wodno-kanalizacyjnej. Dostarcza produkty do oczyszczania, retencjonowania i przepompowywania wód opadowych oraz ścieków sanitarnych.

NanoEMI to producent płatków grafenowych o wysokiej czystości oraz jakości struktury sieci oraz kompozytów ekranujących promieniowanie elektromagnetyczne w szerokim zakresie częstotliwości.

Sygnis SA to polska spółka deeptech realizująca hardware’owe projekty B+R w czterech głównych segmentach działalności: nowe technologie addytywne, energetyka, biotechnologia i nanotechnologia. Wprawia w ruch przełomowe idee, które mają potencjał, by zmienić świat na lepsze, w swojej idei chce wspierać ogólną gospodarkę obiegu zamkniętego. Sygnis wdraża nanotechnologię, sprowadza do Polski najlepsze i najbardziej obiecujące technologie z zakresu badania i wytwórstwa metamateriałów, fotopolimeryzacji dwufotonowej i systemów ultrawysokiej próżni. Spółce przyświeca idea doprowadzenia rozwiązań nanotechnologicznych do momentu użyteczności w życiu codziennym. Dzięki wykorzystaniu prawdziwie przełomowych technologii z zakresu analizy i wytwórstwa w skali nano i mikro, jest w stanie dostarczać wysoce zaawansowane systemy i rozwijać ich aplikacje w coraz szerszych obszarach badawczych. 

mPower to spółka, która tworzy innowacyjne technologie i produkty, kreujące przyszłość zielonego transportu, rozwija technologie i wprowadza innowacyjne produkty jak układy napędowe, systemy wodorowe, układy energoelektroniczne i komponenty elektroniki przemysłowej. Spółka opracowuje i wdraża do przestrzeni gospodarczej innowacyjne układy elektroniczne i energoelektroniczne oraz kompletne systemy napędowe dla zrównoważonego i zeroemisyjnego transportu, kompleksowo wspiera klientów w zakresie złożonych analiz systemów napędowych, modelowania i specjalistycznych obliczeń inżynierskich oraz całościowej integracji technologii napędowych. Technologie wodorowe autorstwa Spółki mPower to: Wodorowy zestaw zasilający HydroBuffer2 oraz kontroler ogniw paliwowych do zastosowań w pojazdach wodorowych, które będą miały zastosowanie m.in. przy retroficie używanych wózków widłowych poprzez zastąpienie ogniwa akumulatorowego, ogniwem wodorowym (system umożliwia do 11 h ciągłej pracy w zależności od konfiguracji systemu magazynowania wodoru i znacząco skraca czas ładowania ogniwa wodorowego w stosunku do ogniwa akumulatorowego).

Firma SBB ENERGY SA od 1992 roku prowadzi działalność w sektorach energetyki i przemysłu, świadcząc usługi w zakresie rozruchu, montażu mechanicznego, instalacji elektrycznych i AKPiA  oraz kompleksowych prac specjalistycznych. Ponadto, SBB ENERGY SA dostarcza szereg nowoczesnych technologii w obszarze oczyszczania spalin. Spółka zajmuje się kompleksowymi rozwiązaniami dla energetyki i przemysłu.

Aqua Institute, to przedsięwzięcie, które od samego początku postawiło na innowacyjne technologie, ich opracowanie (9 patentów własnych w trakcie rejestracji), wdrożenie ich do produkcji i promowanie ze szczególnym uwzględnieniem natury, jako wzoru do naśladowania i pełnej z nią asymilacji. Szerokie spektrum działań spółki może zobrazować zakres przestrzenny naszej biznesowej obecności. Aqua Institute dostarcza autorską technologię opomiarowanych kotew górniczych, monitorując każdą możliwą informację o stanie struktury i powietrza, wykorzystując systemy IoT, D2D, Machine Learning czy „harvestując” energię. Spółka dostarcza technologię monitorowania rzek i zbiorników wodnych magazynowania energii cieplnej i elektrycznej z wykorzystaniem fotonów, wiatru, wody, wodoru czy CCS.

Filati to innowacyjne przedsiębiorstwo w branży odzieżowej, które pracuje nad nowymi rozwiązaniami w zakresie bielizny oraz odzieży funkcyjnej, zarówno sportowej jak i BHP, trudnopalnej, antystatycznej. W ramach tej działalności spóła wielokrotnie wdrażała innowacyjne produkty, korzystała ze wsparcia ze środków Kredytu Technologicznego, prowadzi projekty badawczo-rozwojowe wspierane ze środków EFRR. Pod tym kątem jest zainteresowana nowymi rozwiązaniami materiałowymi, które można implementować do jej produktów. Rozwój nanotechnologii oraz materiałów opartych o węgiel ma ogromny potencjał do zastosowania w wyrobach spółki.

Oner Carbon sp. z o.o. to spółka, która powstała z myślą o stworzeniu lekkiego wózka inwalidzkiego dla osób niepełnosprawnych, dla których waga i indywidualne dopasowanie sprzętu stanowi jedne z kluczowych cech przy ich wyborze. Wykorzystując najnowsze materiały kompozytowe (węglowo-epoksydowe), firma w 2015 roku, jako pierwsza w Polsce, opracowała i wprowadziła na rynek wózek inwalidzki z ramą wykonaną w 100% z włókna węglowego. Dodatkowo, posiadaną wiedzę i technologie wykorzystuje w różnych projektach związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych, przemysłem lotniczym, czy też motosportem. Elementy kompozytowe wytwarzane są metodami, które w znacznym stopniu ograniczają emisyjność niebezpiecznych związków do środowiska i zmniejszają ilość trudnych do utylizacji odpadów.

Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o.o. zajmuje się komercjalizacją wyników prac naukowo–badawczych powstałych na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Centrum Innowacji szczególne znaczenie przywiązuje do wspierania współpracy nauki z biznesem, oraz do promowania działalności innowacyjnej, w szczególności identyfikacji, wspierania i wprowadzania do obrotu innowacji i produktów zaawansowanych technologii. Spółka wspiera rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników, naukowców i studentów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, ze szczególnym uwzględnieniem prac badawczo-rozwojowych w zakresie nowych technologii.

Spółka Hugo Green Solutions sp. z o.o. powstała przy współpracy z Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o.o. Geneza firmy jest więc ściśle związana z innowacjami i wynalazkami tworzonymi w środowisku akademickim, co daje gwarancję jakości i rzetelności. Udziałowcem została również dr hab. inż. Agnieszka Klimek-Kopyra, prof. URK oraz eksperci od lat działający w biznesie, odpowiadający za prężny i skuteczny rozwój firmy. Technologia rozwijana przez Hugo Green Solutions sp. z o.o. pomaga rozwiązywać problemy związane z uprawą roślin w niekorzystnych warunkach uprawy (susza glebowa, obecność patogenów) poprzez pobudzanie roślin do wzrostu i zwiększenie ich odporności na patogeny, wykorzystując do tego procesu autorski algorytm do biostymulacji. Eksperci Hugo Green Solutions sp. z o.o. pomagają w analizie metod zarządzania gospodarstwem rolnym, przeprowadzają audyty i prowadzą konsulting dla klientów.

Tyski Klaster Energii jest porozumieniem jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, instytucji naukowych oraz innych organizacji i osób fizycznych dążących do rozwoju efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii. Naszym głównym celem jest rozwój energetyki opartej o odnawialne źródła energii, który służył będzie dążeniu do samowystarczalności energetycznej, poprawie jakości środowiska naturalnego oraz realizacji transformacji energetycznej mieszkańców Tychów i Bierunia.

EXDIN Solutions jest polską firmą technologiczną, specjalizującą się w projektowaniu i wytwarzaniu urządzeń wysokich ciśnień. Firma wdraża przemysłowe rozwiązania, które chronione są patentami międzynarodowymi. Dla sektora technologii wodorowych dostarczane są specjalistyczne rozwiązania konstrukcyjne, które charakteryzują się wysoką odpornością na zjawisko kruchości wodorowej. Produkty EXDIN Solutions znajdują wykorzystanie przede wszystkim w Stacjach Tankowania Wodoru (HRS) przeznaczonych zarówno dla transportu ciężkiego (HDV) jak i pojazdów lekkich. EXDIN Solutions wytwarza Kompresory wielostopniowe, Zbiorniki akumulacyjne oraz Armaturę o podwyższonej odporności na kruchość wodorową.

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU) świadczy usługi i badania naukowe w zakresie ochrony środowiska i klimatu na terenach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, w tym gospodarki wodnej i obiegu zamkniętego, a także efektywnego gospodarowania zasobami wody oraz opracowywania innowacyjnych technologii i metod ograniczania jej zużycia. Ponadto IETU świadczy usługi weryfikacji środowiskowej dla technologii z obszaru gospodarki wodnej, materiałów, odpadów i zasobów, a także technologii energetycznych obejmujących między innymi wykorzystanie wodoru.

Kompetencje Instytutu Technik Węglowych Sp z o.o. (Właściciela marki Carbon4Nano) skupiają się w obszarze nanomateriałów węglowych. Spóła opracowuje i dostarcza aplikacje (koncentraty, dyspersje, ciecze obróbcze) na bazie nanorurek węglowych oraz grafenu na potrzeby wielu branż – motoryzacyjnej, przetwórstwa metalu, tworzyw sztucznych czy budowlanej. W ścisłej współpracy z Klientami i Partnerami tworzy innowacyjne rozwiązania znacząco poprawiające właściwości produkowanych przez nich materiałów i wyrobów. Nanorurki węglowe oraz grafen posiadają unikalne właściwości fizyczne, chemiczne oraz mechaniczne.

ADJ Nanotechnology Sp. z o.o. jest spółką spin-off Politechniki Warszawskiej, która opracowała wyjątkowe rozwiązanie technologiczne deep-tech, oparte na inżynierii nanostruktur, które polega na dowolnym łączeniu różnych rodzajów nanokomponentów (ceramicznych, metalicznych) w trwałym układzie nanokompozytowym. Otrzymywane nanoprodukty można nazwać „szytymi na miarę”, posiadającymi unikatowe cechy funkcjonalne. W związku z unikatowymi właściwościami bioaktywnymi cząstek nanokompozytowych oraz ich stabilnością w lakierach, jako docelowe zastosowanie w przemyśle spółka wybrała samosterylizujące powłoki ochronne, ale nanomateriały mogą znaleźć zastosowanie nie tylko jako powłoki ochronne w ujęciu ogólnym. Mogą być stosowane wszędzie tam gdzie konieczne jest uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków, w filtracji powietrza i ochronie antysmogowej, jako środek do przedłużenia trwałości i żywotności materiałów konstrukcyjnych, do likwidacji odorów zwierzęcych oraz dla katalizatorów przemysłowych, pełniąc wszystkie niezbędne funkcje.

ESKA INTERNET to spółka, która rozwija technologie związane przetwarzaniem energii słonecznej i jej pochodnych na energię elektryczną. Następnie nadmiar energii elektrycznej (tej której nie możemy zużyć na bieżąco) stosujemy do produkcji wodoru. Przechowanie wodoru jest doskonałą metodą tworzenia magazynów energii o dużych pojemnościach. Obecnie promujemy budowę prostych niskonakładowych systemów fotowoltaicznych zasilających bufory ciepła – stanowi to skuteczną metodę ogrzewania domków jednorodzinnych. Spółka ma w planach zaprojektowanie i wykonanie komercyjnego modelu elektrolizera oraz ogniwa wodorowego do powszechnego użytku. Dla ESKA INTERNET tworzenie zeroemisyjnych źródeł energii, a przez to niezależność od paliw kopalnych jest głównym celem działalności.

Instytut Nowych Materiałów i Technologii to spółka, która opracowuje nowe materiały elektrodowe dla procesu rozszczepiania wody, którego głównym produktem jest zielony wodór. Spółka ma w planach zaprojektowanie i wykonanie szeregu elektrokatalizatorów, które nie zawierają metali szlachetnych, lecz opierają się na materiałach węglowych i tlenkach metali.

Fundacja to organizacja reprezentująca Polski Klaster Technologii Kompozytowych, Krajowy Klaster Kluczowy (KKK), zrzeszający ponad 100 podmiotów z branży materiałów i technologii kompozytowych. Fundacja wraz z partnerami i członkami rozwija technologie związane z produkcją elementów kompozytowych przeznaczonych do rozwiązań 3W, jak również opracowuje i wykorzystuje innowacyjne technologie dekarbonizacyjne bazujące na niskoemisyjnych procesach przemysłowych. Fundacja ma na celu również promowanie wiedzy i dobrych praktyk pozwalających na wykorzystanie materiałów kompozytowych w technologiach 3W, rozwijanie współpracy międzynarodowej oraz realizację projektów rozwojowych.

Stowarzyszeniem Wrzesiński Klaster Zielonej Energi jest koordynatorem powstałego w dniu 04 sierpnia 2022 r. klastra energii o nazwie „Wielkopolski Klaster Zielonej Energii”, jako platformy do współpracy organizacyjnej i technicznej, wspomagającej inicjowanie i wspólne realizowanie projektów w/w Klastra oraz rozwijanie nowych produktów i usług zmierzających do poprawy efektywności energetycznej oraz tworzenia konkurencyjnego lokalnego rynku energii i paliw, przy czym celami działalności Wielkopolskiego Klastra Zielonej Energii są między innymi: a) rozwój OZE ze szczególnym naciskiem na rozwój rozproszonej energetyki prosumenckiej; b) edukacja ekologiczna w zakresie OZE; c) realizacja projektów badawczo – rozwojowych służących rozwojowi inteligentnych sieci elektrycznych wraz z magazynowaniem energii na obszarze jego działania; d) kreowanie i wdrażanie przedsięwzięć z zakresu elektromobilności; e) wspieranie innowacyjnych technologii w zakresie efektywnego zarządzania energią; f) stworzenie nowych miejsc pracy w ramach projektów infrastrukturalnych i usługowych związanych z rozwojem i utrzymaniem infrastruktury ładowania pojazdów, magazynowania energii i wytwarzaniem OZE; g) wdrażanie technologii produkcji wodoru opartej na źródłach OZE; h) popularyzacja zastosowania wodoru do zasilania instalacji własnych oraz integrowanie przedsięwzięć wspomagających budowę kompletnego ekosystemu dla zielonego wodoru; i) kreowanie ekosystemu zielonego wodoru w zakresie produkcji, magazynowania, dostaw i zużycia zielonego wodoru poprzez udostępnianie wiedzy i dedykowanych rozwiązań technologicznych; j) tworzenie i standaryzowanie mechanizmów współdziałania, dzielenia się wiedzą oraz budowania zaufania w relacjach w procesie transformacji energetycznej w regionie; k) badanie, testowanie oraz wdrażania innowacyjnych technologii wspomagających rozwój OZE, w szczególności IOT, IIOT, Big Data, sztuczna inteligencja, modele prognostyczne (matematyczne i matematyczno-fizyczne), chmura obliczeniowa.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Bielsku-Białej wspiera rozwój prywatnej przedsiębiorczości, świadczy nowoczesne usługi innowacyjne. Jest źródłem pomysłów, wiedzy i finansowania dla nowoczesnego rozwoju gospodarczego regionu. Spółka zajmuje się szerokim zakresem działań, świadomie wspiera, doradza i promuje rozwiązania poprawiające efektywność wykorzystania wody, wodoru oraz innowacje oparte na nanotechnologiach węglowych lub węglu w zastosowaniach nieenergetycznych. Misją Agencji jest świadczenie najwyższej jakości usług poprzez aktywizację potencjału endogenicznego, wykorzystywanie dostępnych programów pomocowych, finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, w szczególności z Unii Europejskiej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach (VEOLIA) to Spółka, która realizując swoją podstawową działalność tj. dostarczanie wody do mieszkańców, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, stawia na  rozwiązania dla poprawy efektywności energetycznej (tj. pozyskiwanie energii z instalacji fotowoltaicznych, odzysk ciepła ze ścieków, produkcję biopaliw gazowych. Przedsiębiorstwo, realizując założenia polityki zrównoważonego rozwoju grupy, tworzy i wdraża rozwiązania optymalne dla środowiska i społeczności lokalnych. Spółka ma w planach Stworzenie Edukacyjnej Strefy  Wody – elementu ścieżki edukacyjnej na obiekcie Kopalni Zabytkowej w Tarnowskich Górach. 

Chemet S.A. Spółka jest producentem wyspecjalizowanego sprzętu do transportu i magazynowania substancji pod wysokim ciśnieniem (LPG, LNG), aparatury procesowej oraz zbiorników kriogenicznych. Od 2018 roku spółka uruchomiła produkcję kompletnych wagonów cystern kolejowych do transportu gazów skroplonych. Obecnie Chemet SA pracuje nad rozszerzeniem swojego portfela produktowego o zbiorniki przeznaczone do magazynowania wodoru.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. przeprowadziło przebudowę oczyszczalni ścieków, która zapewniła pełną automatyzację procesów oczyszczania.  W  wyniku przeprowadzonych inwestycji  oczyszczalnia spełnia ona najwyższe parametry w obszarze czystości wody. PWiK  zlikwidowało otwarte komory fermentacji i uruchomiło komory zamknięte, dające możliwość efektywnego odzysku biogazu. Pozwoliło to Spółce na wykorzystywanie biogazu do produkcji energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby własne.  Dzięki odzyskowi biogazu z procesu oczyszczania wód, Spółka zabezpiecza ok. 50% swojego zapotrzebowania na energię elektryczną.

BeeGraphene to spółka, która produkuje wysokiej jakości grafen na węgliku krzemu do zastosowań aktualnie w jednostkach badawczo-rozwojowych zajmujących się w szczególności badaniami nad elektroniką opartą na grafenie, a w przyszłości do wykorzystania w przemyśle wykorzystującym wysokiej jakości, wielkopowierzchniowy grafen. Spółka dodatkowo planuje rozwijać przykładowe technologie oparte na grafenie wspierając rozwój i komercjalizację urządzeń grafenowych. Ważnym elementem działalności BeeGraphene jest także upowszechnianie wiedzy na temat grafenu oraz możliwości jego wykorzystania.

TESGAS S.A. prowadzi działalność związaną z kompleksową realizacją inwestycji związanych z przesyłem i dystrybucją gazu ziemnego. Wraz ze spółką zależną Stal Warsztat prowadzi działania rozwojowe związane z unowocześnianiem technologii obróbki metali, mających zastosowanie w każdej dziedzinie życia. Dopełnieniem składu grupy kapitałowej jest spółka piTERN działająca w branży OZE, specjalizująca się w budowie  instalacji fotowoltaicznych wytwarzających czystą energię, niezbędną do produkcji zielonego wodoru. Kolejnym krokiem będzie budowa infrastruktury technicznej do bezpiecznego przesyłu wodoru. Łącząc wiedzę i know how wszystkich wymienionych podmiotów dostrzegamy duży potencjał Grupy TESGAS w dążeniu do rozwoju idei 3W, chęć działania, aby zamienić teorie w czyn i które ograniczyć negatywny wpływ człowieka na środowisko. 

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego podejmuje działania w zakresie innowacyjnych technologii energetycznych i energii alternatywnej, prowadzi działania zmierzające do utworzenie Klastra Rolnicza Dolina Wodorowa, Klastra Energii na terenie regionu, rozwoju i wdrażania technologii wodorowych w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz zwiększenia znaczenia wodoru jako czystego paliwa w wymiarze energetycznym i gospodarczym oraz prowadzi działania w zakresie rozwoju nowoczesnej, efektywnej i zdywersyfikowanej lokalnej gospodarki energetycznej i poprawy bezpieczeństwa energetycznego.

 

SesHydrogen rozwija innowacyjne technologie, wspierając realizację mało- i wielkoskalowych projektów w obszarze produkcji, magazynowania i dystrybucji zielonego wodoru, zielonej energii oraz zielonego ciepła. Pracuje nad integracją rozproszonego środowiska prosumentów OZE. Dlatego za pomocą Systemu Zarządzania HGaaS zapewniają stworzenie sprawnie funkcjonującej sieci producentów i odbiorców energii, umożliwiając bilansowanie popytu i podaży na rynku zielonego wodoru ciepła. Prowadzi prace badawczo-rozwojowe nad autorskim modelem elektrolizera i kotła wodorowego – pierwszego na polskim rynku urządzenia grzewczego, zapewniającego zeroemisyjność procesu wytwarzania ciepła. Technologie będą podstawą dla projektów infrastrukturalnych – stacji tankowania wodoru, ciepłowni oraz hubów wodorowych. Wykorzystując doświadczenie ekspertów wspiera miasta, przedsiębiorstwa oraz doliny wodorowe w ich realizacji. 

WOFIL od ponad 20 lat zajmuje się wdrażaniem nowych technologii w gospodarce wodno-ściekowej. Specjalizuje się w projektowaniu i dostarczaniu kompletnych instalacji oczyszczania wody i ścieków w technologii ozonowania. W swojej ofercie ma także kompaktowe, kontenerowe instalacje oparte na technologii odgazowanej wody wysoko ozonowanej (OWWO). Przeznaczone są one do dezynfekcji infrastruktury miast i wsi, a w szczególności do usuwania patogenów z wody skażonej po powodziach i innych klęskach żywiołowych, zapewniając bezpieczeństwo dla ludzi i środowiska naturalnego. Technologia WOFIL wykorzystuje opatentowane rozwiązania umożliwiające wszechstronne zastosowanie instalacji w gospodarce obiegu zamkniętego (m.in. instalacje odzyskiwania wód popłucznych, odzysk wody ze ścieków z możliwym jej ponownym wykorzystaniem, usuwanie mikrozanieczyszczeń ze ścieków, dezynfekcja wody obiegowej i chłodniczej, oczyszczanie środowiska gruntowo-wodnego).

Grupa Maspex to spółka, która pod swoim logiem skupia wiele marek dla których zrównoważony rozwój stanowi priorytet w dalszym prosperowaniu. Maspex od początku istnienia konsekwentnie stara się minimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne. Firma inwestuje w instalacje OZE, prowadzi odpowiedzialną gospodarkę wodną poprzez inwestowanie w oczyszczanie ścieków, oszczędność wody poprzez wykorzystanie do celów przemysłowych wody oczyszczonej. Spółki Grupy Maspex stale poszukują rozwiązań, które dadzą oszczędności
w tym zakresie i osiągnięcie założonych celów, dzięki którym wpływ działalności na otoczenie będzie ograniczony. Spółka ma w planach zaprojektowanie i wykonanie komercyjnego modelu reaktora do pirolizy odpadów przemysłowych i komunalnych.

DEMPOL-ECO to polskie przedsiębiorstwo działające z powodzeniem na rynku ochrony środowiska od 1993 roku. Specjalizuje się w technologii chemicznego oczyszczania wód i ścieków z użyciem koagulantów glinowych pod nazwą handlową FLOKOR®. Przedsiębiorstwo posiada własny zakład produkcyjny oraz wyspecjalizowane, nowoczesne laboratorium w którym prowadzone są badania nad mechanizmami zarówno syntezy preparatu, jak i jego działania. Priorytetem działań jest dostosowywanie się do potrzeb Klientów, w związku z czym przedsiębiorstwo podchodzi indywidualnie do każdej koncepcji technologicznej. Działalność firmy nie ogranicza się do stosowania standardowych schematów technologicznych w procesach oczyszczania, ale na aktywnym promowaniu nowoczesnych metod oczyszczania wód i ścieków. W laboratorium badawczym został ustanowiony i wdrożony system zarządzania, zgodny z zasadami zawartymi w normie PN-EN ISO/IEC 17025, czego potwierdzeniem było uzyskanie akredytacji udzielonej przez Polskiego Centrum Akredytacji. Laboratorium posiada także Zatwierdzenia systemu jakości prowadzonych badań wody, przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wystawione przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Opolu.

Firma AS Produkt jest twórcą technologii SOWA. To innowacyjna technologia uzdatniania wód popłucznych, która została stworzona w ramach działalności Centrum Badawczo-Rozwojowego AS Produkt. W dobie światowego kryzysu związanego z dostępem do wody pitnej, poszukuje się rozwiązań, które pozwalają na znaczące ograniczenie jej zużycia. Technologia SOWA umożliwia powtórne wykorzystanie popłuczyn z filtrów basenowych, co zmniejsza znacznie zapotrzebowanie na wodę wodociągową, redukuje koszty związane z jej podgrzewaniem i odprowadzaniem ścieków.

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. rozwija się z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i środowiska naturalnego. W ciągu kilkunastu ostatnich lat świadomie wspiera, promuje i wdraża rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną swoich fabryk. Realizuje nowatorskie projekty obejmujące innowacyjne zarządzanie zasobami wody, niskoemisyjną produkcję wodoru, ogranicza emisję CO2 do atmosfery. W wyniku zrealizowanych inwestycji i wdrożonych rozwiązań Krajowa Grupa Spożywcza S.A. doprowadziła do znacznego zmniejszenia zużycia wody w procesie technologicznym w cukrowniach. Obiegi wód procesowych są obiegami zamkniętymi, w których w ciągu każdej godziny krążą ilości wody sięgające tysięcy metrów sześciennych. Obecnie cukrownie pobierają z ujęć śladowe ilości wody wykorzystywanej do procesu produkcyjnego, a ilość pobieranej wody w porównaniu do roku 2002 zmniejszyła się ponad dwudziestokrotnie. W obszarze zainteresowań Krajowej Grupy Spożywczej S.A. są technologie wytwarzania, magazynowania, dystrybucji i wykorzystania wodoru z procesu elektrolizy w powiązaniu z odnawialnymi źródłami energii.

Advanced Graphene Products S.A. z Zielonej Góry łączy unikalne na skalę światową, opatentowane metody produkcji różnych form grafenu z możliwością zastosowania go w praktycznych rozwiązaniach przeznaczonych dla przemysłu. Grafen wytwarzany przez AGP S.A. wzbogaca m.in. farby antykorozyjne oraz filamenty do druku 3D marki PROGRAFEN. W laboratorium i hali produkcyjnej firma poszukuje nowych zastosowań grafenu. Współpracuje m.in. z Europejską Agencją Kosmiczną oraz Europejską Organizacją Badań Jądrowych. W zeszłym roku spółka zadebiutowała na rynku NewConnect.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o powstał z przekształcenia zakładu budżetowego zajmującego się gospodarką wodno-ściekową. W 2018 roku podjęto decyzję o wdrożeniu nowej strategii zarządzania opartej o jasno zdefiniowane cele strategiczne. Przesłanie nadrzędne dla organizacji zawarto w wizji przyszłości, która opierała się na trzech filarach: bliskość natury, innowacyjność, optymalizacja kosztów. Do czego zmierzamy i za czym się opowiadamy wyznaczyły kierunki strategicznego rozwoju. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej to przede wszystkim poprawa komfortu życia społeczności lokalnej. Rozbudowana sieć wodociągowa wraz z nowoczesnymi stacjami uzdatniania wody, automatyką i pełnym monitoringiem gwarantuje dostawę czystej wody niezbędnej do życia. Monitoring sieci pozwala na szybką reakcję na nieprzewidziane awarie na sieci czy ubytki wody. Wyposażenie gminy w rozbudowaną sieć kanalizacyjną chroni również środowisko naturalne przed niekontrolowanym zrzutem nieczystości pochodzących ze zbiorników bezodpływowych. Poprawa jakości życia mieszkańców jest oceniana przez pryzmat wyposażenia ich w podstawową infrastrukturę techniczną i społeczną.

 

RDLS Sp z o.o. jest pierwszą spółką spin – off założona na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2014 r. zajmuje się wdrażaniem biotechnologii środowiskowych, stosowanych w procesach oczyszczania wód i gleb. Jednym z głównych obszarów działalności jest budowa pasywnych systemów oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland. Instalacje te naśladuję naturalne procesy oczyszczani wody zachodzące na bagnach i torfowiskach. Oczyszczalnie tego typu są bardzo proste w obsłudze, nie wymagają chemikaliów.  Są odporne na zmienna ilość ścieków. Można je również łatwo rozbudować. Obsadzone są roślinnością wodolubną, która wspiera procesy oczyszczania. Systemy tego typu są przeznaczone dla mniejszych miejscowości. Mogą efektywnie obsłużyć do 2 000 mieszkańców.

Siejesie to innowacyjny projekt upraw sałat i ziół będący odpowiedzią na globalne wyzwania związane z produkcją żywności. Centrum B+R SIEJESIE to pierwszy ośrodek badawczy w Polsce, który realizuje projekt w zakresie innowacyjnej technologii wielopoziomowej uprawy roślin przy wykorzystaniu modułów LED chłodzonych cieczą. Podmiot opracował wysokowydajny proces wertykalnej, wielopoziomowej i hydroponicznej uprawy sałat i ziół w budynku odizolowanym od otoczenia , w którym warunki środowiskowe są ściśle mierzalne i sterowalne. W efekcie spółka gwarantuje stabilny i całoroczny proces uprawy roślin całkowicie uniezależniony od warunków zewnętrznych. Misją SIEJESIE jest promowanie zdrowej żywności. System zamkniętej uprawy wielopoziomowej gwarantuje, że na rośliny nie oddziałują żadne negatywne czynniki zewnętrzne, które mogłyby zaburzyć ich rozwój. Umożliwia to wzrost bez środków ochrony roślin, ponieważ na farmie nie ma szkodników. Uprawa hydroponiczna w obiegu zamkniętym pozwala kontrolować i wyeliminować straty wody oraz nawozów do otoczenia. Wertykalny Hydroponiczny System Hodowli roślin (WHSH) pozwala zawracać wodę odparowaną do otoczenia z powrotem do systemu hydroponicznego. Praktycznie 99% wody krąży w obiegu całkowicie zamkniętym.

Frako-Term posiada ugruntowaną pozycję na rynku, w takich dziedzinach jak: elektrotechnika, nadprzewodnictwo, kriogenika, technika próżni. Firma prowadzi prace badawczo-wdrożeniowe celem pozyskania nowych, efektywnych i ekologicznych technologii wytwarzania, magazynowania, przetwarzania i wykorzystywania energii. W wyniku swojej działalności stworzyli wodorowe magazyny energii. Dzięki nim można osiągnąć niezależność energetyczną, poczucie bezpieczeństwa, a także maksymalnie wykorzystać nadwyżki energii pochodzące z odnawialnych źródeł, których dotychczas nie można było zagospodarować.

Formaster to firma z rodzinnymi tradycjami, ponad 30-letnim doświadczeniem na rynku jako producent urządzeń i akcesoriów dla przemysłu oraz indywidualnych odbiorców. Obecnie spółka rozwija trzy marki: Dafi, SeeYoo i HexR. Marka Dafi to numer 1 na polskim rynku produktów filtrujących wodę kranową (butelki i dzbanki filtrujące, System Flow Comfort). SeeYoo to innowacyjne pojemniki próżniowe, eliminujące problem marnowania żywności. HexR – marka autorskiego patentu grzejników grafitowych podgrzewających powietrze. Wartości spółki to doświadczenie, innowacja i wydajność. Firma jest naturalnie odpowiedzialna – rozwijając biznes zwraca szczególną uwagę na otaczające środowisko i odbiorców swoich produktów, przyczyniając się do redukcji jednorazowych plastikowych butelek zaśmiecających naszą planetę. Dbając o ekologię wdraża innowacyjne rozwiązania, dzięki czemu energia elektryczna na produkcji pochodzi w 100% z odnawialnych źródeł energii. Stawia na recykling rozwijając projekt ekopojemników na zużyte filtry. Jest blisko ludzi, środowiska, poprzez swoje idee promuje proekologiczne rozwiązania.

ART STREFA Witold Skorulski to firma, która opracowała technologię ION ART - Innowacyjną technologię selektywnego oczyszczania wód powierzchniowych służącą poprawie stanu wód, poprzez selektywne usunięcie z nich związków biogennych, co z kolei przekłada się na ograniczenie nadmiernego rozwoju sinic i alg. Urządzenia filtrujące, działają w oparciu o wymianę jonową, usuwają z wody wyłącznie niepożądane składniki (związki biogenne), którymi żywią się algi oraz sinice, a oczyszczona woda zawracana jest z powrotem do zbiornika. Rozwiązanie stworzone w ramach konsorcjum naukowo-technicznego "Turawa": wspólnie z Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach, Uniwersytetem Opolskim i Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu zostało wyróżnione Złotym Medalem podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO 2022 w Poznaniu.

Zgorzelecki Klaster Rozwoju OZE to podmiot, który rozwija się z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i środowiska naturalnego, świadomie wspiera, promuje i wdraża rozwiązania związane z całym łańcuchem gospodarki wodorowej. Podmiot jest członkiem Dolnośląskiej Doliny Wodorowej, jak również aktywnie uczestniczy w projektach badawczo – rozwojowych dotyczących technologii wodorowych. Klaster, obok rozwoju jednostek wytwórczych OZE podejmuje również działania na rzecz wdrożenia na terenie regionu m.in.: dalszego efektywnego wykorzystanie lokalnych zasobów energetycznych służących produkcji i dystrybucji energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii, poprawy efektywności energetycznej w tym również rozwoju efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych, realizacji projektów badawczo-rozwojowych służących rozwojowi inteligentnych sieci elektrycznych wraz z technologiami magazynowania energii, ochronie środowiska naturalnego i zminimalizowanie zagrożeń dla zdrowia i życia lokalnej społeczności oraz dla klimatu i różnorodności biologiczne, ograniczanie emisji pochodzącej z transportu poprzez kreowanie i wdrażanie przedsięwzięć z zakresu zwiększenia podaży paliw alternatywnych ze szczególnym naciskiem na rozwój elektromobilności.

 

Promet-Plast jest pierwszym w Polsce zakładem produkującym wyroby medyczne z wykorzystaniem technologii zeroemisyjnych. W ofercie Promet-Plast znajdują się artykuły medyczne jednorazowego użytku, a klientami są największe hurtownie medyczne zaopatrujące szpitale w całej Unii Europejskiej. Spółka prężnie działa również w sektorze energetycznym. Wokół elektrowni zlokalizowanych jest 10 turbin wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej ponad 25 MW. Promet-Plast zrealizował pierwszą w Polsce komercyjną inwestycję w wielkopowierzchniowe akumulatorowe magazyny energii. Posiada zainstalowane 4 litowo-jonowe moduły magazynowania energii, każdy o mocy 1,5 MW i pojemności 3 MWh. Trwają prace nad kolejnym projektem magazynowania energii, tym razem opartym na wodorze. Polega ona na budowie wysokosprawnego bloku trigeneracyjnego do produkcji energii elektrycznej (0,9 MWe), ciepła (1,2 MWt) i chłodu (0,85 MW). Wiąże się to z instalacją silnika kogeneracyjnego wraz z agregatem absorpcyjnym, elektrolizerem wodoru o zapotrzebowaniu na moc elektryczną 5 MW i nominalnym uzysku wodoru ok. 1000 m 3 /hi magazynem wodoru o pojemności ok. 35 000 m 3Pojemność. Wyprodukowana energia elektryczna, ciepło i chłód będą zużywane w Promet-Plast. Kolejną inwestycją spółki w zakresie magazynowania energii będzie grawitacyjny magazyn energii o mocy 5 MW i pojemności 35 MWh. W efekcie wspólnych działań Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Promet-Plast s.c. w ramach „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”, Promet-Plast s.c. realizuje pierwszą w Polsce instalacja inteligentnego wsparcia gospodarki rolnej AHE (Agro Hydro Energy) o mocy 6 MW zlokalizowaną w Gaju Oławskim. Jest to systemem zintegrowanej i inteligentnej produkcji rolniczej powiązanym z oszczędną gospodarką wodną i produkcją energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych jako wartości dodanej. Kompletna instalacja modułowa umożliwia jednoczesne wykorzystanie ziemi do upraw rolnych, magazynowanie wody i zarządzanie nawodnieniem z równoczesną poprawą wydajności plonów oraz produkcję energii z odnawialnych źródeł, w tym także jej magazynowanie.

Dolnośląska Zielona Dolina sp. z o.o. (DZD) została powołana Umową Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jedynym udziałowcem Spółki jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Spółka zarządza od 2017 roku Programem „Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”, który jest ujęty w strategii województwa dolnośląskiego, a od 2019 roku program ten został wpisany do rządowej strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2030. Przedmiot działalności Spółki obejmuje między innymi: badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie środowiska naturalnego,  agrotechnologii, biotechnologii oraz nauk przyrodniczych i technicznych, projekty i prace badawczo-rozwojowe oraz wdrożeniowe w obszarze inteligentnego rolnictwa, w tym programu AHE z uwzględnieniem energii odnawialnych, gospodarki bezodpadowej oraz innowacyjnych form wykorzystaniem wody, badania związane z prozdrowotną jakością żywności i profilaktyką zdrowotną, w aspekcie produkcji żywności funkcjonalnej, suplementów diety, nutraceutyków i preparatów biomedycznych, edukacja i doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. Spółka DZD jest operatorem pośredniczącym w transferze wiedzy i technologii pomiędzy uniwersytetem (środowiskiem akademickim Wrocławia) a gospodarką.

AQUA SEEN Sp. z o.o. to grupa pasjonatów zajmujących się uzdatnianiem wody od ponad 20 lat. Firma świadczy usługi obejmujące realizację zadań inwestycyjnych ,,pod klucz”,  a także modernizacyjnych i remontowych na obiektach z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska ze szczególnym ukierunkowaniem na systemowe instalacje uzdatniania wody oraz oczyszczalnie ścieków dla odbiorców komunalnych i przemysłowych.

Naiad Water Investments to start-up łączący sztuczną inteligencję, technologię blockchain z szeroko pojętym rynkiem wody (blue market) oraz rolnictwem precyzyjnym. Dzięki zbieraniu i analizie danych mamy możliwość zoptymalizowania procesów nawadniania w rolnictwie. Optymalizacja procesów nawodnienia roślin to przede wszystkim mniejsze zatrucie eksploatowanego środowiska. NAIAD to także inwestycja w realne aktywa jak ziemia i źródła wody, które będą podstawą przeniesienia technologii do realnych warunków. Jak określili to specjaliści z Goldman Sachs - „Woda jest ropą naftową XXI wieku”.

Centralny Klaster Wodorowy im. Braci Łaszczyńskich – dążeniem Klastra jest stworzenie otwartego forum współpracy do udziału, w którym zaproszone są wszystkie podmiotu chętne do działania na rzecz rozwoju zero-emisyjnych źródeł energii i produkcji zielonego wodoru w regionie świętokrzyskim. Celem Centralnego Klastra Wodorowego jest zapewnienie członkom regionu: bezpiecznego dostępu do zielonej energii i zielonego wodoru (pozyskiwanego z odnawialnych źródeł energii) po niskich i stabilnych cenach na dziesięciolecia do przodu (zapewnienie pokrycia obecnego i przyszłego zapotrzebowania klientów), wspieranie reindustrializacji najstarszego przemysłowego regionu w Polsce, w oparciu o nowe rozwiązania wspierające gospodarkę o obiegu zamkniętym.

CEMA S.A. jest specjalistycznym przedsiębiorstwem zajmującym się projektowaniem, wykonawstwem i dostawami urządzeń i linii technologicznych oraz wykonawstwem robót modernizacyjnych i inwestycyjnych. Szczególnym obszarem zainteresowania Spółki jest dostawa urządzań i części urządzeń do transportu technologicznego, magazynowania i podawania paliw alternatywnych, jak również, reaktorów do odzyskiwania surowców energetycznych z różnego rodzaju paliw alternatywnych.

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A. wyrasta z prawie 150-letniej historii Kieleckich Marmurów oraz przemysłowych tradycji regionu. ŚGP INDUSTRIA łączy te tradycje z nowoczesnymi technologiami i dbałością o środowisko naturalne. Ambitne cele ŚGP INDUSTRIA to w ramach firmy niezależne energetycznie, zeroemisyjne kopalnie produkujące kruszywa oraz ekologiczne nawozy, dysponujące własnym transportem opartym o zielony wodór, a dla całego regionu korzystna transformacja energetyczna poprzez zapewnienie innym podmiotom dostępu do zeroemisyjnej energii, logistyki oraz zielonego wodoru.

Gmina Sokoły prowadzi działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa energetycznego i samowystarczalności energetycznej Gminy, utworzenia Klastra Energii oraz Klastra Rolnicza Dolina Wodorowa, przygotowuje projekt dotyczący utworzenia zintegrowanego zielonego systemu wytwarzania energii, zawierającego produkcję zielonego wodoru, magazynowanie energii i mineralizację odpadów, wspiera inicjatywy dotyczące opracowania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań energetycznych.

Małopolska Izba Samorządowa jest organizacją pozarządową, powstałą w kwietniu 2015 roku. Celem Fundacji jest reprezentowanie interesów samorządu terytorialnego w Polsce, szerzenie samorządności i społeczeństwa obywatelskiego, profesjonalizacji zarządzania w samorządzie terytorialnym, prowadzenia debaty o przyszłości samorządu terytorialnego, społeczeństwa obywatelskiego i administracji publicznej.

Celem organizacji jest dostarczanie eksperckiej wiedzy na temat skutków wprowadzania nowych technologii, aby wspomagać procesy decyzyjne administracji publicznej, biznesu i obywateli. Chcieliby, aby społeczeństwo i gospodarka korzystały w jak największym stopniu z rozwoju technologicznego, jednocześnie ograniczając do minimum wiążące się z tym ryzyka.
Łukasiewicz – ORGMASZ jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz – jednej z największych sieci badawczych w Europie. Zapewnia wsparcie przygotowania i realizacji projektów badawczo-rozwojowych służących zielonej transformacji i osiągnięciu celów ESG

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji zajmuje się odsalaniem wód przemysłowych, oczyszczaniem wód przy zastosowaniu innowacyjnych i przyjaznych środowisku metod oczyszczania i uzdatniania wody.

Deltima rozwija technologię biologicznego oczyszczania ścieków, która oparta jest na tzw. "przenośniku biologicznym GPI", czyli polibiocenozie. Wykorzystuje się ją do oczyszczenia ścieków komunalnych, chemicznych, przetwórstwa ropy naftowej, lakierniczych, poligraficznych. Firma opracowuje też wodorowy magazyn energii, w którym wykorzystane jest ogniw fotowoltaiczne oparte na systemie foto elektrochemicznym.

 

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny to przestrzeń otwarta na przedsiębiorców, naukowców, pasjonatów nowych technologii i idei, którzy przyczyniają się swoimi talentami i odkryciami do zwiększenia atrakcyjności miasta Białystok. BPN-T jest istotnym graczem w ekosystemie wsparcia regionalnej społeczności startupowej. Celem jednostki jest tworzenie klimatu i infrastruktury sprzyjającej zwiększeniu zachęt do innowacji pośród lokalnych i regionalnych przedsiębiorstw oraz zwiększenie atrakcyjności miasta poprzez inwestycje oparte na nowoczesnych technologiach.

BPN-T jest też operatorem Epi-Centrum Nauki - największego centrum popularyzacji nauki i techniki w Polsce Wschodniej, które zachęca do nauki poprzez zabawę i do zgłębiania wiedzy o rządzących światem prawach fizyki, rozbudza zainteresowanie naukami ścisłymi, technicznymi i przyrodniczymi. Ważnym elementem Epi-Centrum Nauki jest strefa „Energia Wody”.

Rawicom SA wykonuje kompleksowe realizacje instalacji fotowoltaicznych dla firm. Buduje wielkopowierzchniowe farmy fotowoltaiczne na gruntach i dachach w Polsce oraz w całej Europie. Koncentruje się na rozwoju OZE, w tym magazynów energii wodorowej, tak ważnych do efektywnego wykorzystania energii odnawialnej. Prowadzą badania, których celem jest zwiększenie wydajności baterii w oparciu o technologie węglowe. 

Firma Mzuri World sp z o. o. jest firmą rodzinną powstałą jako odpowiedź na potrzeby i wyzwania światowego rolnictwa stojącego w obliczu postępującego globalnego ocieplenia i degradacji gruntów rolnych spowodowanego osuszaniem i stepowieniem gleby.  

Technologia Mzuri Pro Til to uniwersalna technologia uprawy różnych gatunków roślin, która łączy wymóg zaspokajania podstawowych potrzeb człowieka – produkcja wysokiej jakości żywności i surowców roślinnych, z jednoczesną troską o środowisko naturalne – glebę, wodę, powietrze.  Od 2019 roku działa Centrum Badawczo-Rozwojowe, które jest jedynym ośrodkiem na świecie specjalizującym się w kompleksowym badaniu i rozwoju technologii uprawy pasowej.

Veolia realizuje projekty pilotażowe dotyczące wykorzystania wody, wodoru i węgla, oparte na zasadzie gospodarki cyrkularnej. Veolia prowadzi zaawansowany proces dekarbonizacji, z wykorzystaniem wodoru, w celu przejścia na gazy zeroemisyjne (obok biogazu i biometanu).

Celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju gospodarki wodorowej oraz dążenie do zbudowania gałęzi śląsko-małopolskiego przemysłu wodorowego, w tym opartego o produkcję wodoru w procesie elektrolizy z wykorzystaniem energii pozyskiwanej z instalacji OZE oraz wykorzystanie go w energetyce, w tym energetyce cieplnej, transporcie, infrastrukturze i przemyśle.

SmartMetering24 to automatyczny, stacjonarny system monitorowania sieci wodociągowych i zdalnego odczytu wodomierzy w oparciu o usługi internetu rzeczy (IoT/NB IoT/ CATM), który przyczynia się do redukcji strat wody oraz wspiera możliwości efektywnego nadzoru nad zbieraniem ścieków.  

 Zdalny, automatyczny odczyt danych z wodomierzy oraz globalna analiza danych, pozwala przedsiębiorstwu wodociągowemu na prowadzenie systematycznego bilansu przepływów na każdym poziomie dystrybucji wody. Umożliwia redukcję strat wody poprzez minimalizowanie nadużyć,  nieprawidłowości, skrócenie czasu wykrycia awarii i usterek powstałych na etapie dystrybucji wody, których wychwycenie przy wykorzystaniu tradycyjnych form odczytu jest niemożliwe.  

 W jego skład wchodzą narzędzia ewidencyjne, alarmowe, raportowe i analityczne pozwalające na kompletny nadzór nad siecią wodociągową. Chmurowy charakter rozwiązania zapewnia najwyższe standardy bezpieczeństwa i stabilności usług.   

Alventa S.A.jest przedsiębiorstwem trudniącym się wytwarzaniem produktów chemicznych (w szczególności związków fosforowych i nawozów), w którym spotykają się innowacje oraz najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska. W kręgu zainteresowania Spółki znajdują się zagadnienia związane z szeroko pojętą ideą 3W, które obejmują zarówno:
 
- wodę: Mając na uwadze troskę o środowisko, procesy naszego przedsiębiorstwa są projektowane w myśl modelu gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), którego jedną z idei jest ograniczanie zużycia, zawracania i zagospodarowania wody przemysłowej i ścieków w swoich procesach, w celu ograniczenia poboru wody zinnych ujęć. W myśl tej zasady współpracujemy z uczelniami wyższymi w zakresie opracowania dopasowanej dla naszych potrzeb oczyszczalni hydrofitowej, gdzie w oparciu o technologie wykorzystujące potencjał
wyselekcjonowanych roślin i glonów, będziemy mogli uzyskać dodatkowy rezerwuar oczyszczonej wody technologicznej, do ewentualnego ponownego wykorzystania;
 
- wodór: Alventa S.A. podjęła działania związane z opracowaniem koncepcji rozwoju energetycznego Spółki, gdzie jednym z wiodących tematów jest: produkcja zielonego wodoru, jego wykorzystanie na miejscu (np. współspalania z gazem ziemnym lub produkcji innych związków chemicznych);
 
- węgiel: Spółka przygląda się możliwością odzysku grafitu z recyklingu baterii (czarnej masy) w sposób nieenergetyczny

Amiblu Poland to spółka, która jest częścią europejskiej Grupy projektującej, produkującej i dostarczającej światowej klasy rury i kształtki produkowane w technologii Flowtitei Hobas z GRP o wyjątkowo długiej żywotności. Celem spółki jest dostarczanie produktów do rozwiązywania światowych problemów związanych z wodą, kanalizacją i energią z jak najniższym negatywnym wpływem na środowisko w sposób zorientowany na przyszłość.

Głównym celem działalności PROTIUM jest produkcja i wdrożenie pozyskiwania wodoru z żużla, czyli odpadu ze spalania odpadów komunalnych w spalarniach.

Firma zajmuje się również dystrybucją specjalistycznych pojemników na wodór. W celu transportowania i przechowywania kompresuje się go w wysokociśnieniowych zbiornikach lub przechowuje w temperaturze poniżej –240 °C w postaci ciekłej.

Przygotowuje także zabezpieczenia hałd oraz instalacji przed pyleniem do środowiska.

Główny Instytut Górnictwa realizuje badania nad nowoczesnymi technologiami w obszarach transformacji energetycznej (źródła pozyskania i magazynowania energii), przeciwdziałaniu negatywnym efektom społeczno-gospodarczym oddziaływania górnictwa i jego wygaszania (powietrze, woda, zagospodarowanie terenu i odpadów), tworzenia innowacyjnych materiałów opartych na surowcach odnawialnych oraz technologii wspomagających gospodarkę obiegu zamkniętego.

GIG prowadzi badania  nad pozyskiwaniem wodoru z wody z wykorzystaniem odpadów przemysłowych. Instytut posiada kompetencje do oceny instalacji wodorowych pod względem bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Mając na względzie problematykę ochrony zasobów wodnych, Główny Instytut Górnictwa jest pomysłodawcą takich rozwiązań jak urządzenie do analizy stanu fizjologicznego osadu czynnego i toksyczności ścieków oraz technologii wytwarzania granulowatych produktów nawozowych z ustabilizowanych osadów ściekowych.  

J.T.C. Spółka Akcyjna to spółka, która jest integratorem technologii wykorzystywanych w procesach transformacji energetycznej i aktywnym uczestnikiem projektów związanych z produkcją "zielonego wodoru".

Spółka jest profesjonalnym doradcą w zakresie optymalnego doboru technologii i opracowania koncepcji zagospodarowania nadwyżki energii pochodzącej z OZE, do produkcji wodoru.

J.T.C. jest także wykonawcą automatyki do przemysłowych instalacji do produkcji wodoru. Stale rozszerza swoją działalność oraz rozwija kompetencje w zakresie projektowania i wykonawstwa projektów "czystych ekologicznie" opartych o wodór. 

Jako firma w 100% o polskim akcjonariacie H2PV S.A skupia się na badaniach i wdrożeniach technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii. Głównym celem spółki jest wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego w celu podejmowania innowacyjnych przedsięwzięć przemysłowych oraz projektów inwestycyjnych. Jej celem jest budowa wspólnych łańcuchów wartości gospodarki wodorowej o obiegu zamkniętym.  Obecnie skupia się na projektach budowy systemów produkcji wodoru w procesie elektrolizy przy wykorzystaniu nadwyżek energetycznych powstałych w wyniku produkcji energii z ogniw fotowoltaicznych.

Green Box Energy S.A. jest kolejną firmą z obszaru zarządzania energią, ochrony środowiska i nowoczesnych rozwiązań związanych z tzw. zieloną transformacją energetyki. Główną działalnością Green Box Energy S.A. są obszary z zakresu stabilizacji systemów energetycznych, optymalizacji zużycia energii i zmian związanych z kierunkami rozwoju OZE wyznaczanymi przez Komisję Europejską państw członkowskich UE.

Misją ŚDW jest zainicjowanie działań na rzecz zwiększenia znaczenia innowacyjnych technologii wodorowych, aby móc dekarbonizować lokalny przemysł, polepszać efektywność energetyczną, realizować założenia polskiej i europejskiej strategii wodorowej, aby razem dążyć do gospodarki nisko i zeroemisyjnej.

Hartimex to spółka, która zajmuje się automatyzacją procesów technologicznych, w tym w branży wodno – kanalizacyjnej. Spółka tworzy kompleksowe projekty układów technologicznych dla stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków. Dla Hartimex sp. z o.o. ochrona środowiska i upowszechnianie wiedzy na ten temat są ważnym celem działalności. Spółka posiada własną biologiczną przyzakładową oczyszczalnię.

Schwander Polska® zdobyła na rynku pozycję wiodącego dostawcy usług w zakresie projektowania i budowy oczyszczalni ścieków w technologii MBR (Membrane Biological Reactor) oraz projektowania i wykonywania instalacji karbonizacji hydrotermalnej (HTC). Wachlarz usług oferowanych przez Schwander Polska® sprawia, że jej pozycja lidera na rynku jest mocno ugruntowana i niezachwiana.

AMII Sp. z o.o., posiada wyodrębniony Dział B+R, który zajmuje się rozszerzaniem oferty produktowej poprzez projektowanie i wdrażanie nowych wyrobów oraz rozwiązań w zakresie filtracji wody.

W latach 2013-2016 B+R pracował nad wdrożeniem nowej, innowacyjnej technologii mineralizatorów wody oraz wdrożył nową technologię systemu filtracyjnego do wody, cechującego się większą dokładnością filtrowania.

Od 2016 roku zespół B+R pracuje nad wytworzeniem i skutecznością działania nowych materiałów kompozytowych do oczyszczania wody zbudowanych na bazie grafenu. Od roku Amii Sp. z o.o. pracuje również nad nowoczesnym złożem mineralizującym, które pozwoli uzyskać odpowiedni stopień
mineralizacji, zależny od potrzeb danego klienta.

Serwis pozostawia informacje na urządzeniach końcowych użytkowników (pliki cookies) i korzysta z tych informacji w celu ułatwienia użytkowania serwisu. Jeżeli w ustawieniach przeglądarki dopuściłeś przechowywanie plików cookies, będą one pozostawione na Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o cookies.