Start-up

1. Środki krajowe – fundusze wsparcia pochodzące bezpośrednio z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych. Cechą charakterystyczną funduszy krajowych jest wymóg prowadzenia prac tylko i wyłącznie zgodnie z krajowymi aktami prawnymi.

  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - agencja wykonawcza Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. NCBR jest kluczowym ośrodkiem wspierania i tworzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych i społecznych, kreuje ekosystem wiedzy i informacji na ich temat. Inicjuje i realizuje przedsięwzięcia przyczyniające się do cywilizacyjnego rozwoju kraju.

Konkursy organizowane przez NCBR

2. Europejskie fundusze strukturalne -  fundusze wzmacniające konkurencyjność gospodarek państw członkowskich. Środki są przeznaczone tylko i wyłącznie dla konkretnego regionu/państwa, a operatorem jest państwo członkowskie. Zasady korzystania z funduszy określa akt prawny pn. Ustawa określa zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności, w skrócie Ustawa Wdrożeniowa.

  • Państwo Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej.

Konkursy organizowane przez PARP - programy przekrojowego wsparcia przedsięwzięć w zakresie opracowywania nowych technologii dla MŚP (ścieżka SMART)

3. Finansowanie Komisji Europejskiej – fundusze przynoszące korzyści, pośrednio lub bezpośrednio, wszystkim obywatelom Unii, a także wielu mieszkańcom innych części świata. Beneficjentem programów może zostać każdy obywatel unii w zależności od konkursu. Operatorem są organy centralne UE. Korzystając z funduszy należy przestrzegać zarówno prawa krajowego jak i wspólnotowego.

  • Program Horyzont Europa - największy w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji. W ciągu 7 lat (2021–2027) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania przeznaczone zostanie łącznie 95,5 mld euro.

Konkursy w ramach HE - wsparcie projektów badawczych, inwestycyjnych, infrastrukturalnych ukierunkowanych na postęp technologiczny Europy i ochronę środowiska naturalnego (np. granty ERC, partnerstwa tematyczne, misje badawcze). Projekty przede wszystkim dla naukowców i międzynarodowych konsorcjów naukowo-przemysłowych. 

4. Finansowanie prywatne – finansowanie projektów ze środków inwestorów prywatnych

  • Venture Capital -  wsparcie poprzez fundusze inwestycyjne dla przedsiębiorców 
  • Aniołowie biznesu - wsparcie od prywatnych inwestorów indywidualnych dla przedsiębiorców