Przedsiębiorstwa i ich konsorcja

1. Środki krajowe – fundusze wsparcia pochodzące bezpośrednio z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych. Cechą charakterystyczną funduszy krajowych jest wymóg prowadzenia prac tylko i wyłącznie zgodnie z krajowymi aktami prawnymi

 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - agencja wykonawcza Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. NCBR jest kluczowym ośrodkiem wspierania i tworzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych i społecznych, kreuje ekosystem wiedzy i informacji na ich temat. Inicjuje i realizuje przedsięwzięcia przyczyniające się do cywilizacyjnego rozwoju kraju.

Konkursy organizowane przez NCBR - programy wspierają prace B+R w konsorcjach naukowo-przemysłowych oraz projekty naukowców na początku kariery (np. Lider, NEON)

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - jest głównym ogniwem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dysponując największym potencjałem finansowym. Narodowy Fundusz jest ważnym narzędziem realizacji polityki ochrony środowiska w Polsce.

Konkursy organizowane przez NFOŚiGW - Narodowy Fundusz oferuje pożyczki, dotacje oraz inne formy dofinansowania projektów realizowanych m.in. przez samorządy, przedsiębiorstwa, podmioty publiczne, organizacje społeczne a także osoby fizyczne (np. Wodoryzacja Gospodarki)

 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Konkursy organizowane przez MKiŚ - wsparcie projektów proekologicznych w zakresie akceleracji biznesowej dla MŚP

 • Agencja Rozwoju Przemysłu - jest spółką akcyjną w nadzorze Prezesa Rady Ministrów ze 100% udziałem Skarbu Państwa. Łączy działalność publiczną z działalnością biznesową.

Finansowanie zapewniane przez ARP - finansowanie zwrotne poprzez preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców

2. Europejskie fundusze strukturalne - fundusze wzmacniające konkurencyjność gospodarek państw członkowskich. Środki są przeznaczone tylko i wyłącznie dla konkretnego regionu/państwa, a operatorem jest państwo członkowskie. Zasady korzystania z funduszy określa akt prawny pn. Ustawa określa zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności, w skrócie Ustawa Wdrożeniowa.

 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - agencja wykonawcza Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. NCBR jest kluczowym ośrodkiem wspierania i tworzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych i społecznych, kreuje ekosystem wiedzy i informacji na ich temat. Inicjuje i realizuje przedsięwzięcia przyczyniające się do cywilizacyjnego rozwoju kraju.

Konkursy organizowane przez NCBR - programy przekrojowego wsparcia przedsięwzięć w zakresie opracowywania nowych technologii dla dużych przedsiębiorców i konsorcjów (ścieżka SMART)

 • Państwo Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej.

Konkursy organizowane przez PARP - programy przekrojowego wsparcia przedsięwzięć w zakresie opracowywania nowych technologii dla MŚP (ścieżka SMART)

 • Bank Gospodarstwa Krajowego – polski, państwowy Bank Rozwoju. Misją BGK jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Rola Banku w budowaniu silnej i stabilnej gospodarki polega na rozwoju współpracy i aktywizowaniu sektora prywatnego i publicznego po to, aby zwiększać potencjał rozwoju społeczno-gospodarczego.

Konkursy organizowane przez BGK - wsparcie w zakresie kredytu technologicznego dla MŚP posiadających zdolność kredytową

 • Regionalne Programy Operacyjne Województw – grupa funduszy strukturalnych będąca w dyspozycji poszczególnych regionów i mająca za zadanie wesprzeć rozwój danego województwa

Konkursy organizowane przez poszczególne - przekrojowe programy wsparcia prac badawczych i inwestycyjnych dla przedsiębiorców i JST

 • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej - grupa funduszy strukturalnych mająca za zadanie wesprzeć województwa o niższych wskaźnikach ekonomicznych na wschodzie kraju. Fundusze przeznaczone są dla województwa lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego po wyłączeniu Warszawy i otaczających ją powiatów

Konkursy - przekrojowe programy wsparcia prac badawczych i inwestycyjnych dla przedsiębiorców

 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - pozarządowa, apolityczna instytucja typu non profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki.

Konkursy organizowane przez FNP - programy na projekty badawcze dla naukowców na różnych stopniach kariery naukowej, jednostek naukowych, konsorcjów w tym między narodowych i przedsiębiorców (np. TEAM-NET, PRIME, Międzynarodowe agendy badawcze

3. Finansowanie Komisji Europejskiej – fundusze przynoszące korzyści, pośrednio lub bezpośrednio, wszystkim obywatelom Unii, a także wielu mieszkańcom innych części świata. Beneficjentem programów może zostać każdy obywatel unii w zależności od konkursu. Operatorem są organy centralne UE. Korzystając z funduszy należy przestrzegać zarówno prawa krajowego jak i wspólnotowego.

 • Program Horyzont Europa - największy w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji. W ciągu 7 lat (2021–2027) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania przeznaczone zostanie łącznie 95,5 mld euro.

Konkursy w ramach HE - wsparcie projektów badawczych, inwestycyjnych, infrastrukturalnych ukierunkowanych na postęp technologiczny Europy i ochronę środowiska naturalnego (np. granty ERC, partnerstwa tematyczne, misje badawcze). Projekty przede wszystkim dla naukowców i międzynarodowych konsorcjów naukowo-przemysłowych.

 • InvestEU - instrument inwestycyjny UE, będący następcą Planu Inwestycyjnego dla Europy

Finansowanie w ramach InvestEU - kredyty inwestycyjne z gwarancją dla przedsiębiorców

4. Środki międzynarodowe – fundusze innych państw lub grup państw, których beneficjentem może być podmiot z polski.

 • Visegrad Grants4

Konkursy w ramach VG4 - wsparcie projektów badawczo rozwojowych dla konsorcjów naukowo-przemysłowych z Państw grupy V4

 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – operator projektów badawczo rozwojowych dla ścieżek tematycznych dla naukowców, konsorcjów i przedsiębiorców
 • Google

Konkursy Google - coroczne wyzwania tematyczne dla rozwoju społeczno-gospodarczego