Jednostki samorządu terytorialnego

1. Środki krajowe – fundusze wsparcia pochodzące bezpośrednio z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych. Cechą charakterystyczną funduszy krajowych jest wymóg prowadzenia prac tylko i wyłącznie zgodnie z krajowymi aktami prawnymi.

  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - NFOŚiGW jest głównym ogniwem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dysponując największym potencjałem finansowym. Narodowy Fundusz jest ważnym narzędziem realizacji polityki ochrony środowiska w Polsce.

 

Konkursy organizowane przez NFOŚiGW - Narodowy Fundusz oferuje pożyczki, dotacje oraz inne formy dofinansowania projektów realizowanych m.in. przez samorządy, przedsiębiorstwa, podmioty publiczne, organizacje społeczne a także osoby fizyczne (np. Wodoryzacja Gospodarki)

  • Bank Gospodarstwa Krajowego – polski, państwowy Bank Rozwoju. Misją BGK jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Rola Banku w budowaniu silnej i stabilnej gospodarki polega na rozwoju współpracy i aktywizowaniu sektora prywatnego i publicznego po to, aby zwiększać potencjał rozwoju społeczno-gospodarczego.

BGK aktywnie wspiera samorządy w realizacji ich zadań - w ciągu ostatnich 10 lat udzielił finansowań dla sektora samorządowego  na kwotę blisko  20 mld PLN. Obszary współpracy BGK i JST to przede wszystkim programy i fundusze w obszarach: mieszkalnictwa, dostępności, rewitalizacji, a także wsparcie funduszami unijnymi i krajowymi. BGK jest od lat także partnerem sektora samorządowego w finansowaniu bezpośrednim kredytami, pożyczkami i obligacjami. To wsparcie obejmuje wszystkie obszary działalności samorządu: wodociągi i kanalizację, gospodarkę odpadami, ciepłownictwo, transport, mieszkalnictwo, ochronę zdrowia, turystykę i sport czy inwestycje w obiekty użyteczności publicznej. 

2. Europejskie fundusze strukturalne - fundusze wzmacniające konkurencyjność gospodarek państw członkowskich. Środki są przeznaczone tylko i wyłącznie dla konkretnego regionu/państwa, a operatorem jest państwo członkowskie. Zasady korzystania z funduszy określa akt prawny pn. Ustawa określa zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności, w skrócie Ustawa Wdrożeniowa.

  • Regionalne Programy Operacyjne Województw – grupa funduszy strukturalnych będąca w dyspozycji poszczególnych regionów i mająca za zadanie wesprzeć rozwój danego województwa

Konkursy organizowane przez poszczególne przekrojowe programy wsparcia prac badawczych i inwestycyjnych dla przedsiębiorców i JST 

  • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej -  grupa funduszy strukturalnych mająca za zadanie wesprzeć województwa o niższych wskaźnikach ekonomicznych na wschodzie kraju. Fundusze przeznaczone są dla województwa lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego po wyłączeniu Warszawy i otaczających ją powiatów

Konkursy - przekrojowe programy wsparcia prac badawczych i inwestycyjnych dla przedsiębiorców