Naukowcy i jednostki naukowe

1. Środki krajowe – fundusze wsparcia pochodzące bezpośrednio z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych. Cechą charakterystyczną funduszy krajowych jest wymóg prowadzenia prac tylko i wyłącznie zgodnie z krajowymi aktami prawnymi.

  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - agencja wykonawcza Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. NCBR jest kluczowym ośrodkiem wspierania i tworzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych i społecznych, kreuje ekosystem wiedzy i informacji na ich temat. Inicjuje i realizuje przedsięwzięcia przyczyniające się do cywilizacyjnego rozwoju kraju. 

Konkursy organizowane przez NCBR - programy wspierają prace B+R w konsorcjach naukowo-przemysłowych oraz projekty naukowców na początku kariery (np. Lider, NEON)

  • Narodowe Centrum Nauki – agencja wykonawcza Ministerstwa Edukacji i Nauki. NCN wspiera badania podstawowe poprzez finansowanie w drodze konkursów projektów badawczych oraz działań naukowych.

Konkursy organizowane przez NCN -  programy na projekty badawcze dla naukowców na różnych stopniach kariery naukowej (np. PRELUDIUM, SONATA, MAESTRO) 

  • Ministerstwo Edukacji i Nauki 

 

Konkursy organizowane przez MEiN - wsparcie projektów edukacyjnych i rozwojowych dla jednostek naukowych i jednostek upowszechniających naukę 

2. Europejskie fundusze strukturalne - fundusze wzmacniające konkurencyjność gospodarek państw członkowskich. Środki są przeznaczone tylko i wyłącznie dla konkretnego regionu/państwa, a operatorem jest państwo członkowskie. Zasady korzystania z funduszy określa akt prawny pn. Ustawa określa zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności, w skrócie Ustawa Wdrożeniowa.

  • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - pozarządowa, apolityczna instytucja typu non profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki.
     

Konkursy organizowane przez FNP - programy na projekty badawcze dla naukowców na różnych stopniach kariery naukowej, jednostek naukowych, konsorcjów w tym między narodowych i przedsiębiorców (np. TEAM-NET, PRIME, Międzynarodowe agendy badawcze)

3. Finansowanie Komisji Europejskiej – fundusze przynoszące korzyści, pośrednio lub bezpośrednio, wszystkim obywatelom Unii, a także wielu mieszkańcom innych części świata. Beneficjentem programów może zostać każdy obywatel unii w zależności od konkursu. Operatorem są organy centralne UE. Korzystając z funduszy należy przestrzegać zarówno prawa krajowego jak i wspólnotowego.

  • Program Horyzont Europa - największy w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji. W ciągu 7 lat (2021–2027) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania przeznaczone zostanie łącznie 95,5 mld euro.

Konkursy w ramach HE - wsparcie projektów badawczych, inwestycyjnych, infrastrukturalnych ukierunkowanych na postęp technologiczny Europy i ochronę środowiska naturalnego (np. granty ERC, partnerstwa tematyczne, misje badawcze). Projekty przede wszystkim dla naukowców i międzynarodowych konsorcjów naukowo-przemysłowych.