URK logo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Dane adresowe

31-120 Kraków

al. Adama Mickiewicza 21

NIP: 6750002118

Regon: 000001815

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie jest publiczną Uczelnią akademicką, prowadzącą specjalistyczną działalność badawczą i edukacyjną, obejmującą sektory rolniczy, żywnościowy, leśny oraz ochrony i kształtowania środowiska, we wszystkich aspektach ich funkcjonowania, tj.: przyrodniczym, technicznym, społecznym i ekonomicznym. Uczelnia rozwija i upowszechnia wiedzę, tworzy innowacje sprzyjające osiąganiu bezpieczeństwa żywnościowego i neutralności klimatycznej, podnoszące konkurencyjność gospodarki bazującej na materiałach i procesach biologicznych, umożliwiających podejmowanie wyzwań społecznych i cywilizacyjnych.

Uniwersytet Rolniczy to Uczelnia o zasięgu europejskim, ciągle doskonaląca realizowane procesy, predystynowana do szczególnego oddziaływania na region Europy Centralnej. Potencjał Uczelni wykorzystywany jest w działalności badawczej, wdrożeniowej oraz dydaktycznej, opartej na współpracy z podmiotami gospodarczymi i społecznymi oraz jednostkami administracji państwowej i samorządowej, jak również ciągle rozwijanej współpracy międzynarodowej prowadzonej z wiodącymi ośrodkami akademickimi Unii Europejskiej i świata.

Z nazwy Rolniczy, Uniwersytet kształci kadry nie tylko dla potrzeb rolnictwa i leśnictwa, ale całej gospodarki żywnościowej i sektora agrobiznesu, przywiązując szczególną uwagę do zdobywania wiedzy na bazie aktualnych osiągnięć naukowych, nabywania umiejętności w oparciu o wykorzystanie w procesie kształcenia najnowszych rozwiązań technicznych i technologii oraz kształtowania kompetencji społecznych z uwzględnieniem dynamiki, zmienności i różnorodności przemian cywilizacyjnych. Umożliwia także absolwentom bycie kreatywnym i odpowiedzialnym członkiem społeczeństwa.

W swojej działalności czerpie z dziedzictwa i wielowiekowej tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którym w 1890 roku rozpoczęto nauczanie rolnictwa na poziomie akademickim. Godnym do naśladowania intelektualnym wzorem dla naszej Społeczności akademickiej jest patron Uniwersytetu Rolniczego – Hugo Kołłątaj, współpracownik Komisji Edukacji Narodowej, wielki reformator Akademii Krakowskiej i prekursor utworzenia Katedry Rolnictwa.

Nawiązując do tradycji, Uniwersytet Rolniczy wypełnia podstawowe zadania rozwijania wiedzy, podnoszenia poziomu naukowego pracowników i kształcenia kadr naukowych oraz studentów z poszanowaniem wartości akademickich, w duchu odpowiedzialności za idee humanizmu, wolności, tolerancji, respektowania norm etycznych oraz kreowania postaw otwartości na ludzi, wiedzę i świat. Dbałość o zachowanie pamięci o naukowcach i nauczycielach, którzy przyczynili się do rozwoju Uniwersytetu Rolniczego, jest obowiązkiem współczesnych i przyszłych pokoleń pracowników, doktorantów i studentów Uczelni.

Telefon

12 662 42 51

Osoba kontaktowa

Widoczne wyłącznie dla Użytkowników ICI 3W

Link do strony www

https://urk.edu.pl/