logo upwr poziom 407x256

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dane adresowe

50-375 Wrocław

ul. Cypriana Kamila Norwida 25

Nazwa skrócona: UPWr

NIP: 8960005354

Regon: 000001867

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu swoje dziedzictwo intelektualne wywodzi z tradycji uczelni lwowskich: Wyższej Szkoły Rolniczej w Dublanach, Wydziału Rolniczo-Lasowego Politechniki Lwowskiej i Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Powołanie w 1945 roku Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu wraz z wydziałami Medycyny Weterynaryjnej i Rolnictwa z Oddziałem Ogrodniczym otworzyło powojenną kartę historii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jego bazą materialną stał się przedwojenny Instytut Rolniczy niemieckiego uniwersytetu we Wrocławiu, a dorobek tworzyli wybitni uczeni, którzy w znaczącej części wywodzili się z lwowskiego środowiska naukowego.

W czasie samodzielnej działalności uczelnia wykształciła ponad 70 tys. wysoko kwalifikowanych specjalistów, którzy znaleźli zatrudnienie w wielu działach gospodarki narodowej. Zrealizowała wiele ważnych tematów badawczych, przyczyniła się do rozwoju południowo-zachodniego makroregionu Polski, była inicjatorem szeregu przedsięwzięć społecznych, kulturalnych i sportowych.

Od ponad 60-ciu lat Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pielęgnując swoje dziedzictwo i najlepsze tradycje, wypełnia misję kształcenia studentów i prowadzenia badań naukowych na wysokim poziomie oraz podejmuje działania na rzecz wykorzystania, przekształcania, ochrony zasobów przyrody i środowiska naturalnego oraz zapewnienia wysokiej jakości życia człowieka.

Z poszanowaniem godności człowieka i dla jego dobra uczelnia troszczy się o kształtowanie postaw młodzieży w zakresie kultury i poszanowania obyczajów akademickich w atmosferze wolności i tolerancji. Kieruje się zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Jako wspólnota studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników, dostarcza wzorce dobrych obyczajów w życiu uniwersyteckim i publicznym, a jej absolwenci wykonują zawody wymagające wysokich norm etycznych.

Uczelnia podejmuje wszelkie starania do stworzenia warunków umożliwiających mobilność pracowników i studentów w ramach międzynarodowych projektów edukacyjnych oraz badawczych, jak też w ramach podpisywanych umów bilateralnych z uczelniami i instytucjami oraz przedsiębiorstwami w Unii Europejskiej oraz w innych krajach. Uczelnia umożliwia studentom zagranicznym podjęcie nauki oraz prowadzenie prac badawczych. Obywatele innych krajów traktowani są na równi z obywatelami polskimi.

Telefon

71 320 51 01

Osoba kontaktowa

Widoczne wyłącznie dla Użytkowników ICI 3W

Link do strony www

http://www.upwr.edu.pl