UMCS Lublin

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Dane adresowe

20-031 Lublin

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5

Nazwa skrócona: UMCS

NIP: 7120103692

Regon: 000001353

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie to największa uczelnia publiczna w Polsce po wschodniej stronie Wisły. Jesteśmy instytucją głęboko zakorzenioną w regionie, gdzie od 1944 roku pełnimy funkcję kulturo- i opiniotwórczą oraz wnosimy istotny wkład w budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Do chwili obecnej naszą Alma Mater ukończyło ponad 266 tys. absolwentów.

Wszechstronna oferta edukacyjna oraz bogate doświadczenie stanowią nasze atuty. UMCS prowadzi kształcenie na 12 Wydziałach w Lublinie, blisko 90 kierunkach studiów oraz ok. 300 specjalnościach. Co roku proponujemy kandydatom nowe ścieżki kształcenia oraz ulepszamy dostępną już ofertę za pomocą unikalnych i praktycznych specjalizacji. Obecnie na UMCS funkcjonuje ponad 100 kół naukowych i organizacji ogólnouczelnianych, które skupiają aktywnych, organizujących ciekawe inicjatywy młodych ludzi. 

Łącznie na UMCS-ie studiuje blisko 16 000 studentów, w tym 1600 cudzoziemców (czyli 10% wszystkich osób kształcących się w uczelni) reprezentujących blisko 45 krajów świata. Dla porównania: w roku akademickim 2010/2011 łącznie na naszej uczelni kształciło się tylko ok. 200 cudzoziemców z zagranicy.

Kształcimy także doktorantów w ramach trzech Szkół Doktorskich: Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych oraz Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. Obecnie realizujemy badania w aż 23 dyscyplinach naukowych. Posiadamy również atrakcyjną ofertę studiów podyplomowych, z których większość realizowana jest we współpracy z partnerami otoczenia społeczno-gospodarczego.

Stale rozwijamy nasz potencjał naukowo-badawczy. Dysponujemy nowoczesnymi laboratoriami i pracowniami, a także inwestujemy w infrastrukturę oraz modernizację już istniejących obiektów. Na uczelni funkcjonuje m.in. nowoczesny Instytut Informatyki, Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych na Wydziale Chemii czy Inkubator Medialno-Artystyczny. Wraz z czterema jednostkami badawczo-naukowymi powołaliśmy do życia Centrum Analityczno-Programowe dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku ECOTECH-COMPLEX, zaopatrzone w innowacyjne laboratoria i sprzęt na wysokim poziomie, wśród nich znajduje się wysokopolowy rezonans magnetyczny.

UMCS utrzymuje także aktywne kontakty z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Współpracujemy również z wieloma instytucjami, władzami samorządowymi i przedsiębiorcami oraz partnerami zagranicznymi z krajów Unii Europejskiej, jak również Ukrainy czy Chin.

W 2017 roku UMCS otrzymał Logo HR Excellence in Research przyznawane przez Komisję Europejską. Potwierdza ono, że stwarzamy naukowcom jak najlepsze warunki pracy oraz zapewniamy przejrzyste zasady rekrutacji i odpowiednią przestrzeń do rozwoju nauki, zgodną z europejskimi standardami. 

W lutym 2020 roku Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej otrzymał tytuł Ambasadora Województwa Lubelskiego. Kapituła honorowa zdecydowała się przyznać uczelni nagrodę w kategorii „Instytucja”, doceniając jednocześnie ogromny, wieloletni wkład w wielopłaszczyznowy rozwój regionu. Nagroda ta przyznawana jest wybitnym organizacjom i instytucjom za szczególną promocję Lubelszczyzny w kraju oraz poza jego granicami. UMCS zbudował silny kapitał naukowy, dydaktyczny, organizacyjny i społeczny, tworząc uczelnię kompletną, która promuje region nie tylko, dzięki rozwojowi badań oraz kształceniu na wysokim poziomie, ale także nowoczesnemu podejściu do kultury oraz popularyzacji sportu.

W maju 2022 roku UMCS dołączył do prestiżowej sieci Uniwersytetów Europejskich ATHENA, dzięki czemu wraz z innymi uczelniami z całego kontynentu może realizować działania z zakresu zaawansowanych technologii w szkolnictwie wyższym.

Telefon

81 537 51 07

Osoba kontaktowa

Widoczne wyłącznie dla Użytkowników ICI 3W

Link do strony www

http://www.umcs.pl