PolitechnikaRzeszowska

Politechnika Rzeszowska

Dane adresowe

35-959 Rzeszów

al. Powstańców Warszawy 12

Nazwa skrócona: PRz

NIP: 8130266999

Regon: 000001749

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza jest publiczną techniczną uczelnią Akademicką stanowiącą część narodowego systemu edukacji i nauki.

Politechnika Rzeszowska prowadzi kształcenie oraz podejmuje zadania naukowo – badawcze i rozwojowe zgodnie z potencjałem naukowym kadry w dziedzinach nauki przez nią reprezentowanych oraz zgodnie z uprawnieniami podstawowych jednostek uczelni.

Politechnika Rzeszowska poprzez współpracę z władzami regionalnymi, władzami samorządowymi, przemysłem i środowiskiem kultury doskonali programy kształcenia przygotowując absolwentów do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym w wymiarze lokalnym i narodowym.

Politechnika Rzeszowska poprzez proces edukacyjny zmierza do wychowania studentów w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, wrażliwości na losy społeczeństwa, szacunku dla państwa i jego obywateli, tolerancji, odpowiedzialności i rzetelności wykonywania swoich obowiązków.

Politechnika Rzeszowska swoją działalność prowadzi w poczuciu odpowiedzialności za wysoką jakość procesu dydaktycznego i naukowego.

Politechnika Rzeszowska swoim działaniem pragnie trwałego osadzenia uczelni w regionalnej, krajowej, europejskiej i globalnej przestrzeni edukacyjno – naukowej, a także podniesienia jej konkurencyjności wśród uczelni technicznych oraz tworzenia wizerunku uczelni nowoczesnej, przyjaznej studentom i pracownikom.

Politechnika Rzeszowska swoim działaniem pragnie kultywować i tworzyć techniczne, kulturalne i historyczne dziedzictwo narodowe.

Telefon

17 865 11 00

Osoba kontaktowa

Widoczne wyłącznie dla Użytkowników ICI 3W

Link do strony www

http://www.prz.edu.pl